2013-08-30

W stosunku do dotychczasowych regulacji, w Regulaminie zamieszczono, w szczególności postanowienia:

  1. przewidujące prawo PKO Banku Polskiego do potrącenia kwoty wymagalnego zadłużenia z rachunku Klienta w przypadku braku terminowej spłaty zadłużenia,
  2. precyzujące zobowiązanie klienta do udzielania wyjaśnień i udostępniania dokumentów dotyczących realizowanej umowy.

Pozostałe zmiany w Regulaminie mają charakter porządkowy.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Regulaminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy o wydawanie i używanie kart obciążeniowych typu Business w terminie jednego miesiąca, o ile nie ustalicie Państwo krótszego okresu. W efekcie wypowiedzenia umowy nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą.

 

Regulamin dostępny jest poniżej.