2018-12-19

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 grudnia 2018 roku ulegają zmianie zasady rozliczania transakcji dokonanych w walutach obcych kartami VISA, wydanymi do rachunków w walucie polskiej (konieczność dostosowania do regulacji Visa Europe, w zakresie zmiany waluty rozliczeniowej z EUR na PLN).

Podstawa: § 40 ust. 2 pkt 2 „Regulaminu Rachunku Bankowego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”