2011-04-14

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego zdecydowało dziś o zmianach Statutu Banku. Dotyczą one głównie zagadnień związanych z ograniczeniem prawa głosowania akcjonariuszy tak, aby żaden z nich nie mógł wykonywać więcej niż 10 proc. ogólnej liczby głosów. Zmiany te nie naruszają interesu akcjonariuszy mniejszościowych. Ich wprowadzenie chroni Bank przed odejściem od realizacji podstawowych jego celów, które zakładają narodowy charakter instytucji. Ograniczenie prawa głosowania nie dotyczy: akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającego ograniczenie są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10 proc. ogólnej liczby głosów istniejących w Banku; akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z akcji imiennych serii A oraz akcjonariuszy działających z akcjonariuszem uprawnionym z akcji imiennych serii A na podstawie zawartych porozumień, dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji. Od momentu, w którym udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Banku spadnie poniżej poziomu 5 proc., przewidziane ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy wygasają. Zmiana Statutu Banku związana jest z zapowiedzią resortu skarbu z 29 marca 2011 roku o planowanej na drugą połowę września br. wtórnej ofercie publicznej akcji Banku. Aktualnie Skarb Państwa posiada 40,99 proc. akcji PKO Banku Polskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego 10,25 proc., pozostali akcjonariusze posiadają 48,76 proc. – PKO Bank Polski jest dobrze przygotowany do sprawnego przeprowadzenia oferty publicznej akcji. Od początku 2010 roku konsekwentnie realizujemy strategię "Lider". Kwartał po kwartale wypracowujemy coraz lepsze wyniki finansowe. Grupa PKO Banku Polskiego w 2010 roku osiągnęła najwyższy w sektorze zysk netto 3,217 mld zł, który wzrósł o 39,5% r/r. Na koniec 2010 roku skonsolidowana suma bilansowa wyniosła 169,7 mld zł, co oznacza wzrost o 8,4% r/r i ponowne umocnienie pozycji największej instytucji w polskim sektorze bankowym. Jednocześnie nastąpił spadek wskaźnika kosztów do dochodów o 6,2 pp. do 41,7% r/r. Wskaźnik C/I jest najlepszym w rodzimej bankowości i jednym z najlepszych w Europie. Zdecydowanie poprawiła się efektywność operacyjna – zysk na zatrudnionego wzrósł o 46% r/r. Bank wykazuje również wysoką stabilność kapitałową, o czym świadczy trzecie miejsce w europejskich stress testach. Ponadto Bank cechują stabilne źródła finansowania działalności kredytowej. Odwróceniu uległ także długoterminowy trend spadku udziałów rynkowych, a Bank zanotował istotne ich wzmocnienie od 2009 roku w większości segmentów – podkreśla Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. W roku ubiegłym znacznej poprawie uległy także podstawowe wskaźniki finansowe, wzrosła rentowność kapitałów oraz aktywów - wskaźnik ROA Grupy Kapitałowej Banku wzrósł z 1,6% na koniec 2009 roku do 2% w 2010 roku, natomiast ROE dla Grupy osiągnęło w 2010 roku wysoki poziom 14,9%. Zysk na jedną akcję wrósł w 2010 roku do poziomu 2,57 zł z 2,06 zł na koniec 2009 roku. Dużym sukcesem zakończyła się emisja pierwszej transzy euroobligacji, potwierdzająca zdolność Banku do efektywnego korzystania z rynków kapitałowych, także w segmencie finansowania długiem. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Pod względem wartości rynkowej jest największym bankiem w regionie i wiodącą instytucją finansową w Europie – zajął 25. miejsce w rankingu banków o najwyższej kapitalizacji w Europie. PKO Bank Polski jest także największą ze spółek giełdowych pod względem wartości akcji w wolnym obrocie oraz wartości obrotów w indeksie WIG20. Realizując postanowienia strategii „Lider” Bank rozwija wszystkie obszary działalności. W trakcie ostatnich kilkunastu miesięcy znacznie rozwinął się przede wszystkim ważny dla Banku segment detaliczny. Rozpoczęła się rewitalizacja marki Inteligo i uruchomienie pierwszych od lat inwestycji w portal oraz nowe funkcjonalności i serwisy. Niedawno Bank wdrożył atrakcyjną ofertę ROR. Dotychczasowe wyniki sprzedażowe nowych rachunków są bardzo obiecujące. Podczas niespełna trzech tygodni od uruchomienia promocji PKO Bank Polski otwiera dziennie o ok. 25% więcej rachunków osobistych niż w analogicznym okresie przed kampanią. Niebawem zmieni się oferta dla klientów bankowości osobistej i prywatnej. Bank realizuje także działania modernizacyjne, mające na celu podniesienie jakości obsługi klientów, z czym bezpośrednio wiąże się potrzeba zmiany wystroju i wyposażenia oddziałów w ramach programu NANOVO. Rozpoczęła się też zmiana identyfikacji wizualnej, dotyczącą także logotypu Banku. W efekcie realizacji strategii przyspieszonego wzrostu organicznego wzrosła wartość spółki dla akcjonariuszy. Kurs akcji wzrósł z 26 zł na koniec I półrocza 2009 do ok. 45 zł obecnie, a wartość rynkowa z 32,5 mld zł do 54,2 mld zł na koniec 2010 roku. Bank stał się również trzecią najbardziej wartościową marką Europy Środkowo-Wschodniej, wycenianą obecnie na 1,5 mld dolarów. Bank jest pozytywnie oceniany przez analityków. W ostatnim czasie zanotował najwyższy udział pozytywnych rekomendacji wśród wszystkich banków notowanych na GPW.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za rok 2010 był najwyższy w całym sektorze i wyniósł 3,3 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.