2017-03-01

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2017 roku PKO Bank Polski:

  • czasowo zawiesza oferowanie w EUR rachunków depozytów automatycznych oraz rachunków lokat terminowych na warunkach standardowych o okresach umownych do 3M, pozostawiając w ofercie lokaty terminowe w EUR na warunkach standardowych o okresach umownych 6M i 12M,
  • wprowadza opłatę za utrzymywanie wysokiego salda, przekraczającego 1 mln EUR łącznie na rachunkach bieżących/pomocniczych i rachunkach depozytów automatycznych oraz rachunkach lokat terminowych na warunkach standardowych o terminie do 3M, prowadzonych w EUR.

Szczegółowe informacje dotyczące tej zmiany dostępne są poniżej w pliku do pobrania, pod numerem infolinii 0 801 36 36 36 (opłaty zgodne z taryfą operatora), u Państwa Opiekunów w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego oraz w placówkach Banku.

Konieczność wprowadzenia przedmiotowej opłaty spowodowana jest wzrostem kosztów obsługi wyżej wymienionych rachunków wynikającym z sytuacji na rynku międzybankowym w strefie EUR, gdzie stopy utrzymują się na ujemnym poziomie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem - w przypadku braku akceptacji zmian Taryfy, Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.