2015-10-02

Uprzejmie informujemy, że:

1. z dniem 1 listopada 2015 r. zmianie ulega Taryfa dla małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności, w Częściach: 

a)  I. PAKIETY PRODUKTOWO - CENOWE OFERTA PODSTAWOWA  i  II PAKIETY I RACHUNKI WYCOFANE Z OFERTY (W ADMINISTROWANIU), z wyjątkiem Działu IV Części II, w zakresie dotyczącym wzrostu opłaty za wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej pomiędzy faktyczną kwotą wpłaty zamkniętej a kwotą wpłaty wskazanej przez klienta  (nowa opłata wynosi 10,00 PLN),

b) III. KARTY PŁATNICZE, w zakresie dotyczącym:

  • wprowadzenia opłaty za wydruk salda z rachunku w bankomacie PKO Banku Polskiego SA przy użyciu kart debetowych: PKO  typu Partner, karty PKO Visa Business wydawanej do rachunków walutowych, karty Debetowej Visa Business, w wysokości odpowiednio 1,50 PLN, 1 EUR, 1 USD, 1,50 PLN (Zmiana dotyczy także klientów przejętego banku Nordea Bank Polska SA - posiadaczy karty Debetowej Visa Business),
  • wprowadzenia opłaty za obsługę raty w ramach usługi spłaty ratalnej zadłużenia z tytułu karty kredytowej PKO Euro Biznes, opłata pobierana przy spłacie każdej raty w wysokości 1,00 PLN,
  • wzrostu opłat za wydanie lub każdorazowe wznowienie karty kredytowej PKO Euro Biznes, w przypadku gdy średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w danym roku ważności karty jest niższa niż 1400 zł, tj.:
     - przy średniomiesięcznej wartości operacji w danym roku do 699,99 zł - nowa opłata wynosi 75,00 PLN,
     - przy średniomiesięcznej wartości operacji w danym roku większej lub równej 700,00 PLN ale niższej niż 1400,00 PLN – nowa opłata wynosi 35,00 PLN.

2. z dniem 1 grudnia 2015 r. zmianie ulega Taryfa dla klientów przejętego banku Nordea Bank Polska SA, w szczególności, w Części:

  • II. PAKIETY I RACHUNKI WYCOFANE Z OFERTY (W ADMINISTROWANIU) w Dziale IV RACHUNKI I PAKIETY PRZEJĘTEGO BANKU W ADMINISTROWANIU w zakresie wzrostu opłat za: przelewy na rachunki w PKO Banku polskim SA, w tym przelewy predefiniowane za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz  iPKO biznes w walutach wymienialnych (1,00 PLN), z wyłączeniem przelewów na rachunki tego samego klienta (0,00 PLN), za pośrednictwem serwisu telefonicznego (2,00 PLN), przelewy na rachunki w innych bankach za pośrednictwem serwisu telefonicznego (3,00 PLN), przez SORBNET 2 złożonych do realizacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej  i serwisu telefonicznego (odpowiednio 20,00 i 40,00 PLN w zależności od kwoty przelewu), za zlecenia stałe na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA złożone do realizacji w oddziale (3,50 PLN) i za pośrednictwem serwisu telefonicznego (3,50 PLN), za zlecenia stałe na rachunki prowadzone w innych bankach ( odpowiednio 2,00 PLN lub 3,50 PLN w zależności od sposobu złożenia dyspozycji), za odwołanie przez płatnika (dłużnika) pojedynczego polecenia zapłaty przed otrzymaniem polecenia zapłaty przez Bank (5,00 PLN), za wyciągi bankowe, przekazywane listem zwykłym ( 5,00 PLN) lub przygotowywane do odbioru w oddziale (7,00 PLN) oraz za każdy dodatkowy wyciąg na żądanie klienta (25,00 PLN), za wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w formie otwartej (0,5% nie mniej niż 6,00 ) oraz wpłaty w walutach wymienialnych na rachunki w PKO Banku Polskim SA (0,5% nie mniej niż 10,00), w tym za  wpłaty z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych transakcji wymiany walut (od 0,1% do 0,5%), za wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej na podstawie czeku (0,3% nie mniej niż 6,00) lub w kwocie wymagającej awizowania (0,3% nie mniej niż 6,00) a także za przechowywanie gotówki zaawizowanej zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego SA, nieodebranej przez dwa dni robocze (0,5% nie mniej niż 20,00). Wprowadzono nową opłatę w wysokości 10,00 PLN za wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej pomiędzy faktyczną kwotą wpłaty zamkniętej a kwotą wpłaty wskazanej przez klienta. Ulegają także zmianie opłaty za inne czynności (np. związane z realizacją czeku, pełnomocnictwem na rzecz instytucji zewnętrznej, zmianą karty wzoru podpisów, wydaniem potwierdzenia przelewu – po zmianie Taryfy – będą pobierane według opłat zawartych w Części XI Taryfy)
  • IV. PRODUKTY KREDYTOWE I POŻYCZKI  Dział VI. KREDYTY UDZIELONE PRZEZ PRZEJĘTY BANK W ADMINISTROWANIU w zakresie wzrostu opłat za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia, przypomnienia lub monitu o niedopłacie lub braku spłaty (65,00 PLN), za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy,  w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych  do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem (115,00 PLN) oraz za przeprowadzenie przez oddział inspekcji w związku z nieprzedłożeniem wymaganych w umowie dokumentów (150,00 PLN).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w wyciągu z Taryfy (w plikach do pobrania).

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Państwu niniejszej informacji. W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.