2018-06-27

W nawiązaniu do informacji przekazywanych na wyciągach bankowych oraz wybranych zestawieniach operacji kartowych na temat zmian w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku korporacyjnego oraz w poziomie oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tych zmian.

Od 1 lipca 2018 roku:

  • zakres świadczonych usług zostaje rozszerzony poprzez wprowadzenie do oferty Usługi Identyfikacji Depozytów (kompleksowej obsługi rachunków przetargów),
  • w związku z wejściem w życie mechanizmu podzielonej płatności VAT (split payment), wprowadza się zerową stawkę za prowadzenie rachunku VAT oraz zerową stopę procentową dla rachunku VAT (pozycja rachunki bankowe nieoszczędnościowe),
  • obniżeniu ulega oprocentowanie środków na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych prowadzonych w złotych i w walutach wymienialnych, a także na Kontach oszczędnościowych Progres w administrowaniu.

Ponadto, od 1 sierpnia 2018 roku Taryfa ulega kompleksowej zmianie. W celu zapewnienia czytelności i przejrzystości oferty cenowej oraz dążąc do większej porównywalności informacji o kosztach bankowych, ujednolicono stosowaną w przepisie terminologię, scalono wybrane działy i tytuły prowizyjne, a usługi będące jedynie w administrowaniu przeniesiono do odrębnej części dokumentu.

W nowej Taryfie znajdują się zmiany w opłatach z zakresu obsługi transakcyjnej, finansowania handlu, a także kredytowej.

Aby ułatwić analizę zmian w ofercie cenowej, przygotowano:

1) Wykaz najważniejszych zmian w Taryfie - listę nowych zapisów oraz kluczowych zmian (innych niż porządkowe)

Wykaz najważniejszych zmian w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku korporacyjnego obowiązujących od 1 sierpnia 2018 r.

2) Pełny wykaz zmian w Taryfie

Pełny wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku korporacyjnego - od 1 sierpnia 2018 r. 

3) Nową zmienioną Taryfę

Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku korporacyjnego – od 1 sierpnia 2018 r. 

4) Wykaz zmian w zakresie oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Wykaz zmian w zakresie oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych od 1 lipca 2018 r. 

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z właściwym Regulaminem - w przypadku braku akceptacji zmian Taryfy, Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy:

  • rachunku bieżącego lub pomocniczego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia,
  • o wydanie i używanie kart w terminie jednego miesiąca licząc od dnia otrzymania informacji (o ile nie ustalił z Bankiem krótszego terminu, ale nie krótszego niż 7 dni i liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia do PKO Banku Polskiego SA).

Brak wypowiedzenia umowy w powyższych terminach oznacza akceptację wprowadzanych zmian.