2016-09-30

Uprzejmie informujemy, że z dniem 17 października 2016 r. znowelizowano niektóre postanowienia zawarte w następujących regulaminach:

 1. Regulamin negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej,
 2. Regulamin negocjowanej terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych oraz negocjowanej transakcji FX Swap w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej,
 3. Regulamin zawierania transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną,
 4. Regulamin terminowej transakcji stopy procentowej FRA w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej,
 5. Regulamin opcji walutowej w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej,
 6. Regulamin transakcji zamiany stóp procentowych IRS oraz walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej,
 7. Regulamin lokaty dwuwalutowej z inwestycją w opcję walutową w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej,
 8. Regulamin transakcji swapa towarowego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej
 9. Regulamin opcji na stopę procentową w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej,
 10. Regulamin „Ogólne warunki współpracy z Klientami na rynku finansowym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”,

zwanych dalej „Regulaminami”.

Zmianie ulegają w szczególności postanowienia dotyczące:

 1. zniesienia blokady środków pieniężnych na rachunku Klienta, zawieranej przed godziną 16:00 i rozliczanej w dniu zawarcia oraz następnego i drugiego dnia po zawarciu negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych za pośrednictwem iPKO dealer,
 2. możliwości złożenia dyspozycji zmiany sposobu rozliczenia negocjowanej terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych za pośrednictwem iPKO dealer,
 3. poszerzenia palety walut, w których można otwierać lokatę dwuwalutową z inwestycją w opcję walutową, o następujące waluty: NOK, SEK oraz JPY,
 4. możliwości wielokrotnego i bezterminowego rolowania transakcji z zastosowaniem kursu rynkowego, z wyłączeniem rolowania transakcji terminowej i transakcji FX swap za pośrednictwem iPKO dealer,
 5. zabezpieczenia transakcji rolującej, czyli ustanowienie zabezpieczenia transakcji rolującej w wysokości optymalnej kwoty zabezpieczenia,
 6. zmiany godziny wygaśnięcia opcji walutowej, w której zastosowano fixing ECB, z godziny 14:15 na godzinę 16:00 z powodu zmiany godziny publikacji stawki od 1 lipca 2016 r.,
 7. zawierania transakcji pochodnych wyłącznie w celu zabezpieczenia ryzyka finansowego w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub rozliczeniem innej operacji bankowej.

Ponadto, z uwagi na cechy charakterystyczne produktów, połączone zostały regulaminy:

 1. transakcji terminowej i transakcji FX Swap w „Regulamin negocjowanej terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych oraz negocjowanej transakcji FX Swap w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”
  oraz
 2. transakcji zamiany stóp procentowych IRS i walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w „Regulamin transakcji zamiany stóp procentowych IRS oraz walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”.

Niektóre informacje, np. o walutach i kwotach minimalnych transakcji, zostały przeniesione z Regulaminów do Komunikatu „Szczególne warunki współpracy z Klientami PKO Banku Polskiego SA w zakresie produktów skarbowych na rynku finansowym”, który znajduje się na stronie internetowej www.pkobp.pl w zakładce ‘”Produkty skarbowe”.

Szczegółowy wykaz zmian w treści Regulaminów zawiera załączona broszura.

Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na powyższe rozwiązania prosimy o poinformowanie Banku za pośrednictwem właściwego Pani/Panu doradcy w terminie 14 dni od otrzymania  listu.  Ma Pani/Pan możliwość złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmiany Regulaminów i wypowiedzenia Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym, zwanej dalej „Umową ramową”, do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian włącznie. Niewypowiedzenie przez Panią/Pana Umowy ramowej w terminie, o którym mowa wyżej oznacza, że przyjęliście Państwo zmiany Regulaminów z dniem ich wejścia w życie.

Powyższe Regulaminy w zmienionym brzmieniu znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.pkobp.pl w zakładce „Produkty skarbowe”.

Jednocześnie informujemy, że dla małych i średnich przedsiębiorstw został dodany do oferty produkt lokata dwuwalutowa z inwestycją w opcję walutową.

Bardzo dziękujemy za korzystanie z naszych usług i życzymy dalszej owocnej współpracy z PKO Bankiem Polskim SA.