2008-10-31

W dniu 29 października 2008 roku Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BANKOWY S.A. podjęło uchwały o:

  • odwołaniu – z dniem podjęcia uchwały – Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Lutostańskiego ze składu Zarządu PTE BANKOWY S.A.,
  • powołaniu – z dniem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na Prezesa Zarządu PTE BANKOWY S.A. Pana Cezarego Burzyńskiego,
  • powołaniu – z dniem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na Wiceprezesa Zarządu PTE BANKOWY S.A. Pani Katarzyny Galus;

W dniu 30 października 2008 r. Rada Nadzorcza PTE BANKOWY S.A podjęła uchwałę w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Galus do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PTE BANKOWY S.A., od dnia podjęcia tej uchwały do dnia uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Cezarego Burzyńskiego na Prezesa Zarządu Spółki.
Cezary Burzyński - Od wielu lat związany z rynkiem funduszy inwestycyjnych. Od 09.2007 r. do 10.2008 r. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu PKO TFI SA. Wcześniej, w latach 2004-2007 był Prezesem Zarządu TFI PZU SA. Wlatach 1997 do 2004 pracował w PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA (obecnie PKO TFI SA) na stanowiskach związanych z marketingiem i sprzedażą. W latach 2001-2004 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO/CREDIT SUISSE odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. Pracował również w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz w agencji United Public Relations. Członek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Katarzyna Galus - Dyrektor ds. Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w PKO BP. Wcześniej pracowała m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zajmowała się przygotowywaniem projektów ustaw w ramach prac nad reformą administracyjną państwa. Była Doradcą podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zajmowała się w tym czasie pracami nad rozwiązaniami w dziedzinie finansów samorządowych. W Mieście Stołecznym Warszawa była odpowiedzialna za nadzór właścicielski nad inwestycjami kapitałowymi miasta. Była Prezesem zarządu spółki komunalnej Ratusz Wilanów Sp. z o.o. Była Dyrektorem Departamentu Kapitałowego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Była członkiem rad nadzorczych spółek z branży chemicznej, developerskiej, logistycznej, autostradowej. Aktualnie jest członkiem rady nadzorczej w spółce handlowej oraz developerskiej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wspólnym Rynku Europejskim w Szkole Głównej Handlowej oraz złożyła egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.