2017-10-05

Obecnie każdy płatnik ZUS dokonuje przelewu 4 odrębnych składek na: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FPiFGŚP oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od 01.01.2018 r. nastąpią zmiany w sposobie zlecenia przelewów do ZUS polegające na tym, że każdy płatnik otrzyma z ZUS dedykowany rachunek bankowy do przelewania wszystkich składek (tzw. indywidualny rachunek składkowy). Po zmianie przedsiębiorca będzie wykonywał przelew na swój indywidualny rachunek składkowy, z którego to ZUS będzie rozdysponowywał środki samodzielnie między poszczególne ubezpieczenia i fundusze.  

W związku z powyższym nastąpią zmiany w sposobie realizacji dyspozycji przekazania środków do ZUS z rachunków w PKO Banku Polskim:

  • Od dnia 07.10.2017 r. nie będzie możliwe zlecanie w Oddziale/Agencji, przez serwis internetowy iPKO i przez aplikację mobilną IKO przelewów do ZUS z datą przyszłą (w tym zleceń stałych), gdy data realizacji jest późniejsza niż 31.12.2017 r.
  • Do 31.12.2017 r. będzie można realizować przelewy w Oddziale/Agencji przez serwis internetowy iPKO i przez aplikację mobilną IKO na dotychczasowe rachunki ZUS (próby realizacji przelewów na te rachunki od 01.01.2018 r. nie będą przez Bank realizowane).
  • Od 01.01.2018 r. przelewy ZUS w Oddziale/Agencji przez serwis internetowy iPKO i przez aplikację mobilną IKO będą realizowane tylko na indywidualny rachunek składkowy w ZUS.

Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Jeżeli do końca 2017 r. płatnik ZUS nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego, powinien skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych pod numerem 22 560 16 00 (koszt połączenia według taryfy operatora).