2018-12-01

Jesteśmy zobowiązani do przekazania naszym klientom następujących informacji podatkowych: 

  1. PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (dotyczy m.in.: obrotu papierami wartościowymi);
  2. PIT-11 - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (dotyczy m.in. przychodów z rent i emerytur zagranicznych, odszkodowań oraz innych odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń);
  3. IFT - informacje o dochodach osób fizycznych m.in. z przychodów odsetkowych lub dywidend (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. nierezydentów).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w deklaracjach i informacjach podatkowych wykazuje się dane aktualne na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy rozliczenie.

W celu zapewnienia komfortu w relacjach z organami podatkowymi, prosimy o weryfikację oraz zaktualizowanie swoich danych wykazywanych na formularzach podatkowych:

1. w przypadku PIT-8C oraz PIT-11 są to:

  1. dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia,
  2. dane identyfikacyjne: PESEL,
  3. adres zamieszkania: kraj, województwo, powiat, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy.

2. w przypadku IFT są to:

  1. dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia,
  2. dane identyfikacyjne: numer podatkowy nadany za granicą, rodzaj numeru identyfikacyjnego i kraj jego wydania, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość i kraj wydania,
  3. adres zamieszkania: ulica, numer domu, numer lokalu, kraj, miejscowość, kod pocztowy.

Aktualizacja adresu korespondencyjnego oraz adresu e-mail możliwa jest za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO. Aktualizacji pozostałych danych oraz numerów telefonów należy dokonać osobiście w oddziałach PKO Banku Polskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami najbliższych oddziałów Banku.

Prosimy o aktualizację danych osobowych i adresowych najpóźniej do dnia 31.12.2018 r.