W dowolnym momencie korzystania z usług iPKO możesz zdefiniować limit dzienny, będący limitem kwotowym, obowiązujący w elektronicznych kanałach dostępu. Limit jest dodatkowym zabezpieczeniem środków na koncie. Ogranicza on kwotę wszystkich operacji, jakie możesz zlecić jednego dnia na rachunku, za pośrednictwem serwisu internetowego, mobilnego i telefonicznego. Oznacza to, że limit jest wspólny dla wszystkich kanałów dostępu.

Pamiętaj! Limit dzienny nie dotyczy przelewów pomiędzy rachunkiem (oszczędnościowo-rozliczeniowym dla Klientów indywidualnych i rachunkiem firmowym BIZNES PARTNER) i przypisanymi do niego lokatami lub rachunkiem walutowym.

Limity mogą być różne dla każdego ze współposiadaczy rachunku (każdy wyznacza własny), a także dla każdego z pełnomocników (wyznacza właściciel rachunku). Limit może być nadany, zmieniony lub całkowicie zlikwidowany w każdej chwili. W tym celu należy zadzwonić do konsultanta serwisu telefonicznego.

Informację o aktualnym limicie dziennym i kwocie pozostałej do wykorzystania znajdziesz na każdym ekranie serwisu internetowego, gdzie wyświetlany jest numer rachunku, w serwisie mobilnym lub u konsultanta serwisu telefonicznego.

Pamiętaj! Przelewy z datą przyszłą obniżają limit w dniu złożenia zlecenia, a nie w dniu wykonywania operacji. Kwota prowizji za dyspozycje zlecane z rachunków z datą bieżącą czy przyszłą nie pomniejsza limitu kwotowego na dany dzień.
Dla operacji z datą przyszłą tylko kwota operacji będzie pomniejszała limit w dniu jej zlecenia. Kwota opłaty pobranej w dniu realizacji zlecenia nie będzie wpływała na limit dzienny.

Nałożenie limitów dziennych powoduje pewne ograniczenia w obsłudze zleceń stałych. Więcej informacji znajdziesz w części Zlecenia stałe.

Drukuj