W każdej chwili możesz ustanowić pełnomocników do dysponowania rachunkiem i umożliwić im korzystanie z niego poprzez elektroniczne kanały dostępu iPKO.

Udostępnienie usług iPKO pełnomocnikom do dysponowania rachunkiem odbywa się poprzez nadanie każdemu z nich indywidualnych uprawnień. W tym celu zgłoś się wraz z pełnomocnikiem do oddziału prowadzącego rachunek lub skontaktuj się z doradcą klienta. Wypełniasz formularz nadania uprawnień, wskazując rachunki, do których chcesz dać dostęp pełnomocnikowi, oraz określasz poziomy dostępu.

Poziom uprawnień do dysponowania rachunkiem w ramach usług iPKO nadany pełnomocnikowi nie może przekraczać zakresu uprawnień do dysponowania rachunkiem nadanego mu przez posiadacza rachunku.

Jeśli pełnomocnik do dysponowania rachunkiem nie korzysta jeszcze z usług iPKO, jest mu nadawany numer klienta, otrzymuje hasło pierwszego logowania oraz narzędzie do autoryzacji operacji: kody SMS lub kartę kodów jednorazowych.

Pełnomocnik do dysponowania rachunkiem może się stawić w oddziale lub skontaktować się z doradcą klienta w innym czasie niż posiadacz rachunku, ale dopiero po tym, jak posiadacz złoży formularz nadania uprawnień.

Jeśli pełnomocnik do dysponowania rachunkiem korzysta już z usług iPKO i posiada numer klienta, nie musi przychodzić do oddziału. W takim przypadku wystarczy złożenie przez posiadacza rachunku formularza nadania uprawnień.

Zakres dyspozycji, które może realizować pełnomocnik do dysponowania rachunkiem zależy od poziomu dostępu, jaki określił dla niego posiadacz rachunku. Poziomy dostępu opisane są w części "Poziomy dostępu".

W serwisie internetowym w sekcji "Ustawienia" w zakładce "Uprawnienia" posiadacz widzi swoje dane i wszystkich upoważnionych do korzystania z rachunków. Pełnomocnik do dysponowania rachunkiem widzi tylko swoje dane.

Ze względu na brak możliwości ustanawiania pełnomocników do konta dla osoby małoletniej, przedstawicielowi ustawowemu (opiekunowi prawnemu) nadawany jest automatycznie dostęp pasywny do rachunku osoby małoletniej.*

 

*nie dotyczy rachunków otwieranych przed 13.03.2011 r.

Drukuj