Wojażer - PZU Pomoc
w Podróży

Ubezpieczenie obejmujące pomoc i zwrot kosztów opieki medycznej udzielanej w przypadku nieszczęśliwego wypadku bądź nagłego zachorowania za granicą

Ubezpieczenie Mój Dom24

Ubezpieczenie domu/mieszkania (albo stałych elementów) lub ubezpieczenie ruchomości domowych na wypadek ich uszkodzenia lub zniszczenia, a także OC w życiu prywatnym lub Domowe Assistance

Ubezpieczenie Moje Życie24

Ubezpieczenie na wypadek Twojej śmierci z możliwością skorzystania z ochrony na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania