Informacje wymagane przepisami prawa

Informacje wymagane przepisami art. 111, 111a i 111b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, art. 318 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji jak i ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przedsiębiorcy wykonujący czynności na rzecz PKO Banku Polskiego

Zapoznaj się z przedsiębiorcami wykonującymi czynności na rzecz PKO Banku Polskiego

Podmioty współpracujące z PKO Bankiem Polskim S.A.

Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim S.A. umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski S.A. usługami bankowymi, wskazany na stronie  www.pkobp.pl/podmioty.

Zgłaszanie reklamacji

Wszystkie zgłaszane przez Państwa opinie i uwagi są dla nas bardzo ważne. Jeśli macie Państwo uwagi do świadczonych przez PKO Bank Polski usług prosimy podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami.

Władze Banku

Prezentacja Zarządu PKO Banku Polskiego oraz Rady Nadzorczej.

Statut

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrych praktyk przyjętych przez Bank do stosowania oraz Statutu, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.