Dziennik Ekonomiczny

2019.09.24

„Stop” w niemieckim przemyśle

Dziś w centrum uwagi:

Po wczorajszych szokująco słabych odczytach niemieckiej koniunktury wg PMI, dziś na znaczeniu zyskuje odczyt alternatywnej miary nastrojów Niemczech – indeksu Ifo. Potwierdzenie najsłabszych od połowy 2009 nastrojów w przetwórstwie i wyraźnego pogorszenia koniunktury w usługach będzie potęgować obawy przed przedłużającą się recesją, oraz zwiększy presję na EBC (dalsze luzowanie polityki pieniężnej), a także na niemieckie władze, wciąż zwlekające z wprowadzeniem wymiernego stymulusu fiskalnego.

W Wlk.Brytanii Sąd Najwyższy ogłosi dziś wyrok w sprawie zgodności z prawem zawieszenia obrad brytyjskiego parlamentu. Podtrzymanie niekorzystnego dla B. Johnsona wyroku Sądu Najwyższego w Szkocji będzie oznaczało konieczność wznowienia obrad przez parlament. Za bardziej prawdopodobne uważa się jednak, że sąd podtrzyma korzystny dla premiera wyrok sądu angielskiego, który odmówił uznania zawieszenia parlamentu za nielegalne.

W kraju w centrum uwagi znajdzie się publikacja Biuletynu Statystycznego, która rzuci więcej światła m.in. na szczegóły wzrostu wynagrodzeń w sierpniu oraz potwierdzi, że stopa bezrobocia w sierpniu utrzymała się na poziomie z lipca (5,2% wg szacunku MRPiPS).

Wśród pozostałych wartych odnotowania wydarzeń są publikacja amerykańskiego indeksu nastrojów konsumentów Conference Board za wrzesień oraz posiedzenie Banku Węgier.

Przegląd wydarzeń:

EUR:PMI w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu (dane wstępne) spadł nieoczekiwanie do 45,2 pkt. (wobec 47,0 w sierpniu; kons.: 47,5). Struktura odczytu sugeruje, że to jeszcze nie koniec spadków, a okres pozostawania wskaźnika poniżej progu 50 pkt. wydłuży się. W strukturze geograficznej negatywnie wyróżniają się przede wszystkim wstępne odczyty PMI z Niemiec, gdzie indeks dla przetwórstwa spadł do najniższego poziomu od 2009. Obniżył się także PMI w niemieckim sektorze usługowym sygnalizując, że przemysł zaczął „zarażać” odporne dotychczas na spowolnienie usługi. Dodatkowo widać, że poluzowanie warunków finansowych (m.in. efekt słabszego euro wobec dolara), z jakim mamy do czynienia w strefie euro, nie przekłada się na wyniki gospodarki realnej. To powinno wspierać gołębią postawę EBC i skutkować dalszym poluzowaniem polityki pieniężnej w strefie euro (czego spodziewamy się w grudniu).

EUR: M. Draghi powiedział, że biorąc pod uwagę perspektywy dla wzrostu PKB i niepewności, polityka pieniężna musi pozostać wysoce akomodacyjna przez dłuższy czas.

POL:Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu wzrosła o 2,7% r/r (wobec 6,6% r/r w lipcu; kons.: 2,8%). Jest to kolejny miesiąc wyników budownictwa, który potwierdza, że mijamy szczyt wykorzystania środków z UE na inwestycje publiczne z perspektywy finansowej 2014-2020. Łączne wyniki sfery realnej w sierpniu potwierdzają rosnącą rozbieżność (por. wykres) między sytuacją w przemyśle i budownictwie a sektorami handlu i usługowym, które otrzymały wsparcie w postaci impulsu fiskalnego. Stymulacja fiskalna powinna działać stabilizująco na tempo wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku.

POL:Podaż pieniądza M3 w sierpniu wzrosła o 9,9% r/r (wobec 9,9% r/r w lipcu; PKOe: 9,8%; kons.:10%). Połączenie transferów społecznych z silnym rynkiem pracy i środowiskiem niskich stóp procentowych skutkuje wzrostem dynamiki pieniądza gotówkowego oraz depozytów gospodarstw domowych. Spadło tempo wzrostu depozytów instytucji samorządowych oraz przedsiębiorstw. Dane z sektora bankowego pokazały wyraźne przyspieszenie dynamiki depozytów (skor. o kurs) do 11,3% r/r (najwyżej od maja 2016) wobec 10,2% r/r w lipcu, głównie na skutek wzrostu depozytów instytucji rządowych szczebla centralnego. Dynamika kredytów (skor. o kurs) spowolniła do 6,3% r/r z 6,4% r/r przy spowolnieniu tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych i dla instytucji rządowych. Dane potwierdzają bardzo dobrą kondycję budżetu oraz dużą płynność gospodarstw domowych po wypłacie transferów społecznych. Natomiast obniżenie się dynamiki kredytów obrotowych przedsiębiorstw z lokalnego szczytu na przełomie 2018/2019 sugeruje, że kondycja płynnościowa firm po osiągnięciu cyklicznego dołka w 4q19 powinna się stopniowo poprawiać na początku 2020 (por. wykres).

USA:PMI w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu nieznacznie wzrósł do 51,0 pkt (wobec 50,3 w sierpniu, kons.: 50,2). Choć odczyt wskaźnika utrzymał się powyżej neutralnego progu 50,0 pkt., to coraz słabsze odczyty z przetwórstwa i z sektora usługowego (gdzie PMI także balansuje nieco powyżej progu 50 pkt.) sugerują, że tempo wzrostu amerykańskiej gospodarki w 3q19 obniżyło się.

POL: W ocenie Komitetu Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego, głównym źródłem ryzyka w krajowym systemie finansowym jest trudna sytuacja finansowa niektórych instytucji. Istotnym źródłem ryzyka, głównie przez ryzyko prawne, pozostaje też portfel walutowych kredytów mieszkaniowych. W ocenie KSF w jego przypadku wpływ ryzyka na sektor może być rozłożony w czasie. Wg KSF obecnie nie ma oznak nadmiernego wzrostu kredytów mieszkaniowych. Komitet podjął decyzję o zarekomendowaniu ministrowi finansów utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%.

POL: J. Żyżyński (RPP) ocenił, że wzrost płacy minimalnej nie podbije inflacji, nie zaszkodzi gospodarce, a wręcz może pozytywnie oddziaływać na wzrost PKB jako czynnik popytowy.

POL: E. Łon (RPP) zasugerował, że należy rozważyć decyzję o obniżce stóp procentowych, gdyż jego zdaniem symptomy ochłodzenia gospodarczego już się pojawiły i potrzebne jest działanie wyprzedzające.

POL: Minister finansów J. Kwieciński powiedział, że projekt budżetu na 2020, który we wtorek ma przyjąć rząd, będzie w niewielkim stopniu odbiegał od projektu przedstawionego wcześniej przez resort finansów.