Analizy makroekonomiczne

2019.09.11

Osłabienie popytu na pracę

Dziś w centrum uwagi:

Dzisiejsze posiedzenie RPP może ostatecznie rozwiać oczekiwania części uczestników rynku finansowego na obniżki stóp procentowych w Polsce. Po tym, jak na posiedzeniu w lipcu pojawił się (nieskuteczny) wniosek o podwyżkę stóp procentowych, możliwe są kolejne (chociaż o nich dowiemy się dopiero wraz z publikacją minutes). Po chwili uspokojenia inflacja powróci do trendu wzrostowego, a na początku przyszłego roku może być wyższa niż dopuszczalne pasmo wahań wokół celu, jednocześnie wzrost gospodarczy, chociaż słabszy niż w ubiegłym roku, pozostanie solidny. Prawdopodobnie w kolejnych miesiącach grono skłonnych poprzeć wniosek o podwyżkę będzie rosło. W naszej ocenie taki wniosek nie uzyska w najbliższych kwartałach większości RPP, m.in. ze względu na wysokie ryzyko w otoczeniu polskiej gospodarki.

Przegląd wydarzeń:

POL: Badanie GUS wskazuje na osłabienie popytu na pracę w polskiej gospodarce w 2q 2019. Liczba wakatów w gospodarce spada już od dwóch kwartałów, w 2q19 liczba wolnych miejsc pracy była o 7,8% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, liczba wolnych nowo utworzonych miejsc pracy spadła natomiast o 25,9% r/r. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy spadła o 12,6% r/r, jednak pod koniec kwartału nieobsadzone było wciąż 21,5% z tych stanowisk. Liczba zlikwidowanych miejsc pracy wzrosła o 39,3% r/r, ale ciągle jest wyraźnie mniejsza niż liczba miejsc tworzonych. Dane sugerują, że spadkowi zapotrzebowania na pracowników towarzyszą utrzymujące się problemy z zapełnieniem wolnych stanowisk.

GER: Wicekanclerz i minister finansów Niemiec O. Scholz oznajmił, że rząd jest gotów wpompować wiele miliardów euro w gospodarkę, gdyby miał ją dotknąć kryzys. W swoim przemówieniu w Bundestagu minister stwierdził również, że przyszłoroczny budżet, pozwoli na dalszy wzrost inwestycji, bez wzrostu zadłużenia, nie odszedł więc wprost od zasady zrównoważonego budżetu. Wydatki inwestycyjne mogą wynieść 40 mld EUR rocznie. Plan wydatków opiewający na kwotę 359,9 mld EUR nie uwzględnia jednak pakietu, który pozwoli Niemcom osiągnąć plany ograniczenia emisji dwutlenku węgla do roku 2030, którego szczegóły mają być przedstawione w tym miesiącu.

EUR:Przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej U. von der Leyen przedstawiła w Brukseli proponowany skład nowej KE. Stanowiska wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji obejmą: F. Timmermans, M. Vestager oraz V. Dombrovskis. Polskim komisarzem, odpowiedzialnym za rolnictwo, będzie J. Wojciechowski.

POL: Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wyniesie 2600 zł. (+350 zł, +15,6% r/r). Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. będzie wynosiła 17 zł wobec 14,70 zł w 2019.

CZK: Inflacja CPI w Czechach ustabilizowała się w sierpniu na poziomie 2,9% r/r pozostała więc w górnej części dopuszczalnego pasma odchyleń od celu. Inflacja znalazła się powyżej poziomu z ostatniej projekcji banku centralnego, głównie za sprawą inflacji bazowej oraz cen żywności, jednak bank nadal oczekuje jej spadku do celu w przyszłym roku, m.in. dzięki dokonanemu wcześniej zacieśnieniu monetarnemu. W naszej ocenie CNB zakończył już cykl podwyżek stop procentowych.

HUF:Inflacja na Węgrzech spowolniła w sierpniu do 3,1% r/r z 3,3% r/r w lipcu i była nieco niższa od oczekiwań. Pewne złagodzenie procesów inflacyjnych oraz „gołębi zwrot” EBC sprawia, że MNB będzie utrzymywał akomodacyjną politykę pieniężną.

POL: Minister J. Emilewicz poinformowała, że propozycje PiS uzależnienia wysokości płacowych składek na ZUS od dochodów firmy dotyczą tylko najmniejszych przedsiębiorców. Od początku 2019 jednoosobowe działalności gospodarcze, które w poprzednim roku kalendarzowym uzyskały roczny przychód nie wyższy niż trzydziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia, mogą naliczać składki na ZUS w zależności od przychodu.

CHN: Władze chińskie opublikowały pierwszą listę z wyjątkami od ceł wprowadzonych w ubiegłym roku (mają one wejść w życie od 17 września). Nie obejmuje ona towarów rolnych (m.in. kukurydzy, soi, czy wieprzowiny), co oznacza, że Chiny wciąż chcą wywierać presję na USA poprzez wpływ na amerykańskich rolników.