Preferencyjny
kredyt studencki

Dlaczego warto?

 • Część kosztów oprocentowania finansuje budżet państwa,
 • Możliwość uzyskania kredytu przez studentów posiadających niską zdolność kredytową (nie osiągają dochodów),
 • Atrakcyjne oprocentowanie w porównaniu do długoterminowych kredytów komercyjnych (część oprocentowania pokrywana jest ze środków budżetu państwa),
 • Dostosowanie okresu spłaty kredytu do możliwości kredytobiorcy,
 • Możliwość karencji w spłacie kredytu i odsetek,
 • Za wcześniejszą spłatę kredytu, jak również za dokonywanie nadpłat nie są pobierane żadne opłaty,
 • Brak opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy w przypadku posiadania ROR w PKO Banku Polskim.

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

  Kredyt udzielany jest na okres studiów. Przez okres studiów rozumie się sumę okresów studiowania, w tym ksztalcenia w innych uczelniach i na innych kierunkach studiów, a w przypadku studiów doktoranckich - w jednostkach organizacyjnych uczelni lub innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie i w zakresie innych dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych.
  Do okresu studiów nie wlicza się okresu:

  • kolejnych studiów, po zlożeniu egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia lub na studiach jednolitych magisterskich;
  • kolejnych studiów pierwszego stopnia, po zlożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów;
  • kolejnych studiów drugiego stopnia, po zlożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów;
  • kolejnych studiów doktoranckich, po otrzymaniu świadectwa ukończenia tych studiów;
  • urlopów,

  chyba że student nie korzystal z kredytu na studiach poprzedzających ww. studia
  Osoba, która już ukończyla studia nie będzie mogla ubiegać się o kredyt na kolejne studia na takim samym poziomie, chyba że nie korzystala wcześniej z kredytu na tym poziomie studiów.
  Kredyt przeznaczony jest dla studentów, którzy spełniają ponadto następujące warunki:

  • rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • przedstawią akceptowalne przez Bank zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • udokumentują dochód na osobę w rodzinie studenta, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu mają
   studenci, których wysokość dochodu na osobę nie przekracza maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu, ogłaszanego corocznie w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Forma i sposób uruchomienia kredytu

 • Forma i sposób spłaty kredytu

 • Formy zabezpieczenia

 • Wniosek o udzielenie kredytu

 • Wysokość kredytu

 • Waluta

 • Informacje dodatkowe

 • Karencja w spłacie kredytu

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje

 1. Brak opłaty przygotowawczej  za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy w przypadku posiadania ROR w PKO Banku Polskim. Szczegóły w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.
 2. Za wcześniejszą spłatę kredytu nie jest pobierana żadna opłata.
 3. Od kwoty każdej wypłacanejtranszy kredytu pobierana jest prowizja za udzielenie kredytu w wysokości podanej w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.
 4. W przypadku, gdy kredytobiorca korzysta z poręczenia BGK na zabezpieczenie spłaty kredytu - pobierana jest prowizja na rzecz BGK aktualnie 1,5% od każdej poręczanej transzy kredytu.

Oprocentowanie

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, równej iloczynowi wartości stopy redyskontowej weksli NBP i współczynnika, o którym mowa w przepisach dotyczących warunków zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania  ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, który na dzień 20.02.2013 r. wynosi 1,20. Zmiana oprocentowania kredytu uzależniona jest od zmiany stopy redyskontowej weksli NBP oraz ww. wspólczynnika.

Odsetki od kredytu spłacane przez Kredytobiorcę są naliczane w wysokości polowy stopy redyskontowej weksli NBP począwszy od dnia spłaty pierwszej raty kredytu  przez okres równy dwukrotności liczby wyplaconych rat kredytu.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 1,04%. Do obliczenia wysokości RRSO przyjęto zalożenie, że kredyt zostal udzielony na okres studiów 5-letnich, wysokość kredytu  30 tys. PLN (kredyt wyplacony w  10 transzach w roku; wysokość transzy  600 PLN); okres karencji w splacie  2 lata licząc od planowanego terminu ukończenia studiów; splata kredytu - w równych ratach kapitalowych  przez okres równy dwukrotności  liczby wyplaconych transz; prowizja na rzecz PKO Banku Polskiego -  za wyplatę transzy 1,0% od kwoty wyplacanej transzy; prowizja na rzecz BGK-  za  poręczenie kredytu przez BGK 1,5% od kwoty poręczonej transzy; redyskonto weksli NBP 3,25%; odsetki od kredytu splacane przez Kredytobiorcę naliczane w wysokości polowy stopy redyskontowej weksli.  Informacja wg stanu na dzień 15.05.2012 r.

Pliki do pobrania