DLA INWESTORA:

 1. Wypełnienie obowiązku nałożonego na dewelopera przez ustawę z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jedorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377).
 2. Zwiększenie wiarygodności Posiadacza rachunku w oczach klientów zainteresowanych kupnem lokalu/domu w ramach realizowanych przez Niego inwestycji mieszkaniowych - bezpieczeństwo środków zapewnia bank będący liderem polskiej bankowości, w sposób szczególnie silny od lat związany z rynkiem nieruchomości. 
 3. Otrzymywanie przez Posiadacza rachunku szczegółowych raportów w zakresie wpłat wnoszonych przez poszczególnych Nabywców.

DLA KUPUJĄCEGO NIERUCHOMOŚĆ:
Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy daje Nabywcy nieruchomości (domu czy lokalu mieszkalnego) pewność, że zdeponowane na nim środki zostaną wypłacone sprzedającemu po spełnieniu niezbędnych warunków - po przedstawieniu umowy przenoszącej prawo do nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego.

Dla kogo?

Posiadaczami Zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego mogą być spółdzielnie mieszkaniowe lub firmy deweloperskie.

Przeznaczenie rachunku
Minimalna wpłata
Dysponowanie środkami
Okres umowy
Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy

Opłaty i prowizje pobierane są: 

 1. zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA,
 2. w ciężar innego rachunku Posiadacza rachunku prowadzonego w Banku, wskazanego w umowie rachunku.

Odsetki

 1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku naliczane są raz w miesiącu.
 2. Odsetki za czas utrzymywania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku są naliczane od dnia wpłaty do dnia poprzedzającego wypłatę włącznie. 
 3. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku nie są kapitalizowane. 
 4. Należne odsteki przekazywane są na inny rachunek Posiadacza rachunku, prowadzony w PKO Banku Polskim SA.

Oprocentowanie

 1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, której wysokość jest ustalana przez PKO Bank Polski SA w poszczególnych miesiącach, jako różnica stawki referencyjnej WIBID 1M* i stałej, w okresie obowiązywania umowy rachunku, marży w wysokości 2,8 p.p. Ustalone w powyższy sposób oprocentowanie nie może być niższe niż 0,01%.
 2. W celu ustalenia stawki referencyjnej WIBID 1M, PKO Bank Polski SA posługuje się stawką WIBID dla depozytów jednomiesięcznych, oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym w drugim dniu poprzedzającym dzień rozpoczynający miesiąc kalendarzowy. Stawka referencyjna jest ustalana na okresy miesięczne i obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 
 3. W przypadku braku notowań stawki WIBID w drugim dniu poprzedzającym dzień rozpoczynający miesiąc kalendarzowy, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowanie z dnia poprzedniego, w którym było prowadzone ostatnie notowanie stawki WIBID.

*  WIBID (warsaw interbank bid rate) - ustalana w Warszawie stopa procentowa (w stosunku rocznym) jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków.