• możliwość korzystania z różnych produktów bankowych w ramach jednej umowy w terminie dogodnym dla klienta
  • szybki dostęp poprzez maksymalne uproszczenie procedur uruchamiania produktów w ramach limitu
  • ułatwienie długofalowego planowania finansowego
  • jedno zabezpieczenie dla różnych produktów udzielanych w ramach limitu
Dla kogo?

Odbiorcami produktu są Klienci z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw:

  • prowadzący działalność gospodarczą od min. 18 miesięcy,
  • prowadzący pełną lub uproszczoną (KPiR) sprawozdawczość finansową,
  • są posiadaczami rachunku bieżącego BIZNES PARTNER (lub założą taki rachunek).
Przeznaczenie limitu
Forma i sposób uruchomienia limitu
Forma i sposób spłaty limitu
Formy zabezpieczenia
Wniosek o udzielenie limitu
Wysokość limitu
Okres wykorzystania limitu

Opłaty

Bank pobiera prowizje i opłaty związane z limitem kredytowym wielocelowym MSP oraz z obsługą produktów wykorzystanych w ramach limitu, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA, bezpośrednio przed realizacją czynności, której dotyczy prowizja albo opłata lub w terminach określonych w umowie.
Prowizje i opłaty pobierane są w formie bezgotówkowej, przez obciążenie rachunku bieżącego BIZNES PARTNER klienta.

Oprocentowanie

Warunki oprocentowania ustalane są dla każdego produktu wchodzącego w skład limitu odrębnie.
Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej odpowiedniej dla waluty kredytu (WIBOR, LIBOR, EURIBOR) określonej w umowie powiększonej o marżę banku wyrażoną w punktach procentowych (jej wysokość jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy).

Otrzymanie kredytu jest proste

  1. Wypełnij wniosek online znajdujący się prawej strony
  2. Skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły
  3. Podpiszesz umowę w oddziale banku
  4. Pieniądze trafiają na rachunek firmy