Proste zasady - duże korzyści:

  • Dokumentacja aplikacyjna wymagana w ramach Programów Operacyjnych stanowi główny element wniosku kredytowego
  • Kredyt udzielany jest do 100% wartości dotacji
  • Możliwość zabezpieczenia kredytu cesją praw z umowy o dofinansowanie oraz wekslem in blanco
  • Możliwość spłaty kredytu z dotacji lub ze środków własnych
  • Brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
  • Brak prowizji za opóźnienie w spłacie kredytu, jeżeli wynika ono z opóźnień w wypłacie dotacji
Przeznaczenie

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych UE. Kredyt pomostowy zapewnia beneficjentowi dostęp do środków pieniężnych od momentu poniesienia pierwszych wydatków związanych z realizacją projektu aż do chwili otrzymania refundacji. Jest skierowany do wszystkich grup beneficjentów pomocy unijnej.

Dla kogo?
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Karencja w spłacie kredytu

Opłaty i prowizje

  • Opłaty pobierane zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat w PKO BP ,
  • nie pobiera się prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu
  • możliwość zastosowania preferencyjnych warunków obowiązujących w ramach oferty PROGRAMU EUROPEJSKIEGO PKO Banku Polskiego, w zależności od kondycji finansowej klienta oraz wyników oceny ryzyka transkacji

Oprocentowanie

Zmienna lub stała stopa procentowa (suma stawki referencyjnej i marży banku), możliwość zastosowania marży niższej niż standardowo stosowana dla analogicznych kredytów (po dostarczeniu umowy o dofinansowanie).
W przypadku połączenia kredytu współfinansującego z kredytem pomostowym możliwość obniżenia marży - po przedstawieniu Umowy o dofinansowanie podpisanej z Instystytucją Wdrażającą