• okres kredytowania aż do 20 lat
  • korzystna forma zakupu i wdrożenia nowej technologii oraz rozwoju firmy
  • kredyt jest częściowo spłacany środkami z przyznanej premii technologicznej

Kredyt udzielany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020- III oś priorytetowa:  „Wsparcie innowacji  w przedsiębiorstwach” poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.  

Szczegółowe informacje odnośnie zasad przyznawania dofinansowania w postaci premii technologicznej można uzyskać pod adresem https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

 

UE

Dla kogo?
Przeznaczenie

Kredyt technologiczny udzielany jest przez bank kredytujący (PKO Bank Polski) na realizację inwestycji technologicznej.

Kredyt technologiczny jest częściowo spłacany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej przyznawanej przedsiębiorcy do wysokości i na warunkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2008r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. 2008, Nr 116 Poz. 730).

Inwestycja technologiczna to inwestycja polegająca na:

  • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo,
  • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Nowa technologia - technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Okres kredytowania
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Karencja w spłacie kredytu
Wysokość kredytu
Informacje dodatkowe

Opłaty i prowizje

Pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP

Oprocentowanie

Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej (określonej w umowie kredytu) powiększonej o marżę Banku wyrażoną w punktach procentowych.