Minimum formalności

  • Dokumentacja aplikacyjna wymagana w ramach Programów Operacyjnych stanowi główny element wniosku kredytowego
  • Kredyt udzielany jest do 80% wartości projektu netto (brutto - w przypadku podmiotów nie będących podatnikami podatku VAT)
  • Możliwość zabezpieczenia kredytu cesją praw z umowy o dofinansowanie oraz wekslem in blanco (przy połączeniu kredytu z kredytem pomostowym)
  • Możliwość skorzystania z preferencji cenowych w odniesieniu do obszaru marży kredytowej
  • Możliwość spłaty części kredytu z dotacji
  • Brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu (dotyczy części pomostowej)
  • Brak prowizji za opóźnienie w spłacie kredytu, jeżeli wynika ono z opóżnień w wypłacie dotacji (dotyczy części pomostowej)
Przeznaczenie

Kredyt współfinansujący jest przeznaczony na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych UE. Umożliwia klientowi sfinansowanie wkładu własnego - tj. kosztów niekwalifikowanych projektu (nie podlegających refundacji ze środków pomocowych UE) oraz kosztów kwalifikowanych w części nieobjętej dotacją. Z kredytu współfinansującego mogą skorzystać realizatorzy projektów unijnych - czyli wykonawcy i podwykonawcy.
Kredyt współfinansujący często jest połączony z kredytem pomostowym - istnieje możliwość zawarcia jednej umowy kredytowej.

Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Karencja w spłacie kredytu
Dla kogo?
Waluta

Opłaty i prowizje

  • Opłaty i prowizje pobierane zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat w PKO BP ,
  • nie pobiera się prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu
  • możliwość zastosowania preferencyjnych warunków cenowych obowiązujacych w ramach oferty PROGRAMU EUROPEJSKIEGO PKO Banku Polskiego, w zależności od kondycji finansowej klienta oraz wyników oceny ryzyka transakcji.

Oprocentowanie

Zmienna lub stała stopa procentowa (suma stawki referencyjnej i marży banku), możliwość zastosowania marży niższej niż standardowo stosowana dla analogicznych kredytów.
W przypadku połączenia kredytu współfinansującego z kredytem pomostowym możliwość obniżenia marży - po przedstawieniu Umowy o dofinansowanie podpisanej z Instystytucją Wdrażającą