• Podstawowe zabezpieczenie stanowi klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego BIZNES PARTNER, weksel in blanco 
  • Wszystkie formy zabezpieczeń przewidziane w przepisach wewnętrznych Banku dotyczących  zabezpieczania wierzytelności Banku.
Drukuj