Lokaty oferowane są na dowolne terminy oraz kwoty i są dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.
Jest to doskonała propozycja zwiększenia oprocentowania przy ograniczonym ryzyku.

Informacje dodatkowe

W przypadku zerwania przez klienta umowy rachunku lokaty bank nie nalicza odsetek.

Zasady gwarantowania depozytów
Twoje środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restruktruryzacji do łącznej równowartości w złotych 100 000 EURO. Więcej informacji.

Zawarcie umowy
Przeznaczenie
Dla kogo?
Minimalna wpłata
Okres umowy
Waluta

Opłaty i prowizje

Nie pobiera się.

Odsetki

Odsetki są:

 1. dopisywane do rachunku lokaty, albo 
 2. przekazywane na rachunek powiązany z rachunkiem lokaty terminowej.

Oprocentowanie

 1. Dla rachunków lokat terminowych w PLN:

  1) oprocentowanie stałe lub zmienne, określone w przepisach wewnętrznych dotyczących oprocentowania środków pieniężnych w walucie polskiej gromadzonych na rachunkach bankowych:
  a) stałe w okresach umownych: 7, 14 i 21-dniowym oraz 1, 2 i 3-miesiecznym,
  b) zmienne w okresach umownych 6 i 12-miesięcznym,
  2) wysokość stopy procentowej uzależniona jest od kwoty lokaty (progi kwotowe).
 2. Dla rachunków lokat terminowych w walutach wymienialnych oprocentowanie stałe lub zmienne, określone w przepisach wewnętrznych dotyczących oprocentowania środków pieniężnych w walutach wymienialnych gromadzonych na rachunkach bankowych:

  1) stałe w okresach umownych: 7, 14 i 21-dniowym oraz 1 i 3-miesiecznym,
  2) zmienne w okresach umownych 6 i 12-miesięcznym.
 3. Okres, za który naliczane są odsetki, jest liczony od dnia wpływu środków na rachunek lokaty, do dnia poprzedzającego dzień ich wypłaty włącznie.

Oprocentowanie