Produkt przeznaczony jest dla posiadaczy rachunku bieżącego w PKO Banku Polskim. Odbiorcami produktu mogą być: przedsiębiorcy, jednostki budżetowe, samorządowe oraz fundacje dysponujące znacznymi nadwyżkami środków pieniężnych.

   

Przeznaczenie
Minimalna wpłata
Okres umowy
Waluta
Zawarcie umowy
Informacje dodatkowe

Opłaty i prowizje

Nie pobiera się.

Odsetki

Odsetki są:

 1. dopisywane do rachunku lokaty, albo 
 2. przekazywane na rachunek powiązany z rachunkiem lokaty terminowej.

Oprocentowanie

 1. Dla rachunków lokat terminowych w PLN:
  1) oprocentowanie stałe lub zmienne, określone w przepisach wewnętrznych dotyczących oprocentowania środków pieniężnych w walucie polskiej gromadzonych na rachunkach bankowych:
  a) stałe w okresach umownych: 1 i 3-miesiecznym,
  b) zmienne w okresach umownych 6 i 12-miesięcznym,
 2. Dla rachunków lokat terminowych w walutach wymienialnych oprocentowanie stałe lub zmienne, określone w przepisach wewnętrznych dotyczących oprocentowania środków pieniężnych w walutach wymienialnych gromadzonych na rachunkach bankowych:
  1) stałe w okresach umownych: 1 i 3-miesiecznym,
  2) zmienne w okresach umownych 6 i 12-miesięcznym.
 3. Okres, za który naliczane są odsetki, jest liczony od dnia wpływu środków na rachunek lokaty, do dnia poprzedzającego dzień ich wypłaty włącznie.

Oprocentowanie