• możliwość bieżącego, scentralizowanego dysponowania środkami zgromadzonymi na wielu rachunkach
  • usprawnienie, kontrola i optymalizacja przepływów środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach współpracujących
  • redukcja kosztów odsetkowych i generowanie dodatkowych korzyści odsetkowych z tytułu lokowania skumulowanych nadwyżek
  • redukcja zapotrzebowania grupy na kredyty
  • możliwość realizowania w ciągu dnia płatności przekraczających salda na poszczególnych rachunkach współpracujących w ramach określonego przez niego limitu transakcyjnego (mechanizm shared balance)
  • pełna i bieżąca informacja o stanie środków na wszystkich rachunkach Klienta, oraz raport z procesu konsolidacji
  • zachowanie autonomii finansowej jednostek podporządkowanych
Dla kogo?

Oferta rachunku skonsolidowanego skierowana jest do Klientów posiadających rozbudowaną strukturę organizacyjną, nie będących oddzielnymi podmiotami gospodarczymi.

Przeznaczenie
Warunki wypowiedzenia umowy
Okres umowy
Waluta
Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji PKO Banku Polskiego

Oprocentowanie

Oprocentowanie rachunków biorących udział w konsolidacji jest określone w w umowach o prowadzenie rachunków bieżących/pomocniczych Klienta.

Skumulowana nadwyżka środków pieniężnych na rachunku głównym po procesie konsolidacji może służyć np. do otwarcia lokaty negocjowanej lub depozytu automatycznego przez Klienta.