• atrakcyjna rentowność przewyższająca oprocentowanie depozytów bankowych, bonów i obligacji skarbowych;
 • możliwość dostosowania inwestycji w dłużne papiery wartościowe do preferencji dotyczących ponoszonego ryzyka, rentowności i terminu zapadalności;
 • PKO Bank Polski może występować w roli subemitenta (czyli wprowadzać wyemitowane papiery do własnego portfela), co może dodatkowo świadczyć o poziomie bezpieczeństwa inwestycji;

Uwaga:

 • nabywca dłużnych papierów wartościowych samodzielnie ocenia i ponosi ryzyko kredytowe emitenta papierów dłużnych;
 • PKO Bank Polski nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za zobowiązania emitenta papierów dłużnych, będących przedmiotem transakcji;
 • występuje możliwość niekorzystnej dla Klienta zmiany rynkowej ceny papierów dłużnych w momencie ich sprzedaży przez Klienta w ramach transakcji bezwarunkowej, dokonywanej przed terminem wykupu papierów wartościowych przez emitenta;

Szczegółowe informacje związane z regulacjami prawnymi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi i prowadzenia rachunków papierów wartościowych można znaleźć w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFIDw zakładce pliki do pobrania.

Przeznaczenie


Inwestycje w bony wekslowe stanowią ciekawą alternatywę dla Klientów pragnących inwestować posiadane nadwyżki finansowe w instrumenty o zróżnicowanym poziomie ryzyka, dające atrakcyjne stopy zwrotu.

Bony wekslowe są papierami wartościowymi, przy pomocy których przedsiębiorstwo zaciąga krótkoterminową pożyczkę (kredyt) bezpośrednio na rynku pieniężnym. W tym celu firma emituje bony według cen nominalnych pomniejszonych jednak z góry o określone dyskonto. Jednocześnie zobowiązuje się do wykupu tych bonów według pełnej ceny nominalnej w ustalonym z góry terminie nieprzekraczającym jednak jednego roku.

Bony wekslowe są krótkoterminowymi papierami wartościowymi. Podmiot gospodarczy ze środków uzyskanych z emisji finansuje bieżącą działalność, spłaca krótkoterminowe zobowiązania itp. Przedsiębiorstwo pożyczając pieniądze nie traci, ani nie ogranicza swojej samodzielności przez emisję bonów. Pożyczkodawca tym samym nie uzyskuje prawa do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Bank w przypadku bonów wekslowych może występować w roli organizatora rynku wtórnego, kupując i sprzedając bony ze swojego portfela. Dla inwestorów dochodem z inwestycji w bony jest dyskonto (cena sprzedaży niższa od wartości nominalnej).

Transakcje na rynku papierów dłużnych obejmują:

 • transakcje bezwarunkowe:
  - transakcje kupna, w ramach których Klient zobowiązuje się do kupna, a Bank do sprzedaży określonych dłużnych papierów wartościowych w zamian za ustaloną zapłatę,
  - transakcje sprzedaży, w ramach których Klient zobowiązuje się do sprzedaży, a Bank do zakupu określonych dłużnych papierów wartościowych w zamian za ustaloną zapłatę,
 • transakcje warunkowe:
  - transakcje, zawarte w wykonaniu Umowy, w ramach których właściciel dłużnych papierów wartościowych zobowiązuje się do ich sprzedaży, a następnie ich odkupu po cenie ustalonej z góry w dniu sprzedaży dłużnych papierów wartościowych w określonym późniejszym terminie.

Rozliczenie transakcji następuje w uzgodnionej pomiędzy stronami dacie waluty.

Dla kogo?
Limity
Warunki otrzymania
Zawarcie umowy
Oprocentowanie i opłaty

Informacja o rodzajach ryzyka:

Zawieranie transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych jest obarczone szeregiem rodzajów ryzyka, w tym w szczególności:

 • ryzyko kredytowe i rozliczeniowe emitenta dłużnych papierów wartościowych: Klient, zawierając transakcje na rynku dłużnych papierów wartościowych, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie emitenta dłużnych papierów wartościowych;
 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia: w dniu rozliczenia cena, po której zawarta jest transakcja, może odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych cen rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia kosztów, bądź być źródłem dochodów, związanych z rozliczeniem transakcji, i może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji ceny rynkowe ulegają zmianie i mogą odbiegać, w tym znacząco odbiegać, od cen, po których zostały zawarte transakcje; może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji;
 • ryzyko gwałtownej zmiany wyceny: wszelkie zmiany wyceny transakcji mogą następować gwałtownie, a ich skala może być znacząca;
 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych:ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian poziomu rynkowych cen dłużnych papierów wartościowych,
  • zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,
  • zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,
  • różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,
  • występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy;
  na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;
 • ryzyko związane z zaciągnięciem przez Klienta zobowiązań finansowych: w związku z transakcjami na rynku dłużnych papierów wartościowych istnieje możliwość powstania po stronie Klienta zobowiązania finansowego, wynikającego z praw nabytych przez PKO Bank Polski w wyniku zawarcia przedmiotowej transakcji;
 • ryzyko powstania spekulacyjnego charakteru transakcji: aby transakcja miała charakter zabezpieczający musi być dopasowana zarówno pod względem kwot, jak i terminów rozliczenia, do otwartej pozycji walutowej, odsetkowej i płynnościowej Klienta; niedopasowanie w tym zakresie w momencie zawierania transakcji, lub też zmiany w pozycji walutowej, odsetkowej bądź płynnościowej Klienta, mogą powodować, iż zawarte transakcje będą miały częściowo lub całkowicie charakter spekulacyjny; zawieranie transakcji o charakterze spekulacyjnym może narażać Klienta na poniesienie istotnych strat;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną ceną dla transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych;
 • ryzyko wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku danych instrumentów finansowych: istnieje możliwość wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku dłużnych papierów wartościowych, które mogą mieć wpływ na cenę transakcji; skutkiem przedmiotowych ograniczeń może być w szczególności brak zapewnienia przez PKO Bank Polski zawarcia i realizacji transakcji kupna i sprzedaży instrumentu finansowego w dowolnie wybranym przez Klienta terminie;
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego;

Zastrzeżenia

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył  starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji Klient  powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło.