• nabycie opcji na stopę procentową umożliwia ochronę ponoszonych kosztów odsetkowych przed wzrostem rynkowych stóp procentowych lub spadku wpływu z tytułu odsetek, w całym okresie lub w wybranym horyzoncie czasowym,
 • nabywca opcji ma możliwość osiągnięcia nieograniczonego zysku i jednocześnie ogranicza stratę do wysokości zapłaconej premii opcyjnej,
 • w przypadku zmiany ekspozycji Klienta i wygaśnięcia potrzeby zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej, Klient ma prawo do przedterminowego zamknięcia i rozliczenia tej transakcji albo jej części,
 • znany maksymalny koszt zabezpieczenia (kwota premii opcyjnej) w przypadku kupna opcji na stopę procentową przez Klienta,
 • brak prowizji i opłat z tytułu zawarcia transakcji (w rozumieniu prowizji i opłat przewidzianych Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim).

Uwaga:

 • Klient kupujący opcję na stopę procentową ma obowiązek zapłacić premię opcyjną,
 • sprzedaż opcji na stopę procentową wiąże się z obowiązkiem rozliczenia transakcji na rzecz nabywcy opcji, jeśli zostaną spełnione warunki wykonania opcji, w związku z czym wystawca opcji jest narażony na ryzyko poniesienia potencjalnie nieograniczonej straty; za przyjęcie takiego zobowiązania sprzedający opcję otrzymuje premię opcyjną od nabywcy opcji,
 • sprzedaż opcji na stopę procentową może wiązać się z koniecznością ustanowienia (bądź podwyższenia kwoty) zabezpieczenia transakcji,
 • kupno opcji na stopę procentową, dla której ustalono dzień płatności premii w terminie późniejszym niż drugi dzień roboczy następujący po dniu zawarcia transakcji opcyjnej może wiązać się z koniecznością ustanowienia (bądź podwyższenia kwoty) zabezpieczenia transakcji.

Szczegółowe informacje związane z regulacjami prawnymi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi i prowadzenia rachunków papierów wartościowych można znaleźć w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID w zakładce pliki do pobrania.

Przeznaczenie
 • ochrona przed ryzykiem stóp procentowych poprzez wypłaty kwoty rozliczenia w poszczególnych okresach odsetkowych,
 • zabezpieczenie przed wzrostem kosztów kredytu (opcja CAP) lub spadkiem przychodów odsetkowych (opcja FLOOR),
 • redukcja kosztów zabezpieczenia poprzez zawarcie strategii opcyjnej COLLAR,
 • dopasowanie zabezpieczenia do rzeczywistej ekspozycji dzięki możliwości przedterminowego zamknięcia i rozliczenia tej transakcji albo jej części, np. w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu.

Opcja na stopę procentową jest to kontrakt finansowy dający prawo majątkowe nabywcy opcji uprawniające, lecz nie zobowiązujące, do zamiany kwoty odsetek naliczonych od kwoty transakcji według stopy referencyjnej na kwotę odsetek naliczonych od kwoty transakcji według stawki realizacji przy założeniu, że rozliczenie transakcji następować będzie jedynie przez wypłatę kwoty rozliczenia. Strony zawierając transakcje opcji na stopę procentowa mogą uzgodnić dla danej transakcji jeden bądź więcej okresów odsetkowych.

Opcja na stopę procentową jest automatycznie zrealizowana w przypadku gdy dla określonego okresu odsetkowego:

 1. stawka realizacji opcji Cap jest niższa od stopy referencyjnej,
 2. stawka realizacji opcji Floor jest wyższa od stopy referencyjnej.

Przed dniem ustalania odsetek, nabywca opcji może zgłosić wystawcy opcji brak zamiaru wykonania opcji (nabywca opcji świadomie rezygnuje ze swojego prawa do wykonania opcji). W takim przypadku opcja nie zostanie wykonana, nawet jeśli z porównania stawki realizacji opcji ze stopą referencyjną wynika, że opcja podlegałaby realizacji.

W dowolnym dniu tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, w których PKO Bank Polski nie pracuje, przed dniem zakończenia transakcji opcji na stopę procentową Klient ma prawo do przedterminowego zamknięcia i rozliczenia tej transakcji albo jej części.

Dla kogo?
Limity
Warunki otrzymania
Możliwe formy zabezpieczenia
Zawarcie umowy
Waluta
Informacje dodatkowe
Termin realizacji
Oprocentowanie i opłaty

Opcje na stopę procentową są obarczone szeregiem rodzajów ryzyka, w tym w szczególności:

 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu realizacji: w dniu realizacji cena, po której zawarta jest transakcja, może odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych cen rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia kosztów, bądź być źródłem dochodów, związanych z rozliczeniem transakcji, i może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji ceny rynkowe ulegają zmianie i mogą odbiegać, w tym znacząco odbiegać, od cen, po których zostały zawarte transakcje; może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji;
 • ryzyko gwałtownej zmiany wyceny: wszelkie zmiany wyceny transakcji mogą następować gwałtownie, a ich skala może być znacząca;
 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych: ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:
  - zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,
  - zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,
  - zmian parametru zwanego zmiennością, kwotowanego na rynku,
  - zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,
  - zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,
  - różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,
  - występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy;

na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;

 • ryzyko związane z zaciągnięciem przez Klienta zobowiązań finansowych: w związku z opcjami na stopę procentową istnieje możliwość powstania po stronie Klienta zobowiązania finansowego, wynikającego z praw nabytych przez PKO Bank Polski w wyniku zawarcia przedmiotowej transakcji;
 • ryzyko obowiązku złożenia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia transakcji przez Klienta: w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych PKO Bank Polski zastrzega sobie prawo żądania ustanowienia przez Klienta zabezpieczenia również w trakcie trwania transakcji, dla wskazanych przez PKO Bank Polski transakcji, o ile ekspozycja kredytowa lub rozliczeniowa PKO Banku Polskiego przekracza aktualnie przyznane Klientowi limity, a w przypadku, gdy Klient nie posiada przyznanych limitów, gdy złożone przez Klienta w dniu zawarcia transakcji zabezpieczenie jest w ocenie PKO Banku Polskiego niewystarczające dla zabezpieczenia ekspozycji kredytowej lub rozliczeniowej PKO Banku Polskiego, PKO Bank Polski może żądać podwyższenia kwoty zabezpieczenia; w przypadku istotnych zmian na rynku finansowym, pogorszenia w ocenie PKO Banku Polskiego sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta lub zaistnienia okoliczności uzasadniających w ocenie PKO Banku Polskiego zniesienie limitu na realizację transakcji skarbowych, nieustanowienie przez Klienta żądanego przez PKO Bank Polski zabezpieczenia może skutkować przedterminowym zamknięciem i rozliczeniem zawartej transakcji/zawartych transakcji;
 • ryzyko związane z działaniem mechanizmu dźwigni finansowej: opcje na stopę procentową działają w oparciu o mechanizm dźwigni finansowej, co oznacza, że bilansowe obciążenie kapitałowe jest wielokrotnie mniejsze od nominału  transakcji; mechanizm dźwigni powoduje, że nawet minimalne wahania notowań rynkowych mają znaczący wpływ na wartość wyceny transakcji, zysk lub strata z transakcji mogą więc wielokrotnie przekroczyć kwotę złożonego zabezpieczenia (o ile takie wystąpiło) i zależą od stopnia dźwigni finansowej;
 • ryzyko związane ze strategiami opcyjnymi, w tym ryzyko związane z zerokosztowymi strategiami opcyjnymi: strategie opcyjne umożliwiają zakup przez Klienta opcji finansowanych przez sprzedaż innych opcji; w niektórych przypadkach nominały opcji nie są sobie równe; przy zawieraniu strategii opcyjnych istnieje możliwość powstania po stronie Klienta zobowiązania finansowego podobnego do zobowiązania wynikającego z wystawienia opcji; Klient powinien zawsze być świadomy ryzyka związanego z wystawionymi opcjami i monitorować ryzyko swojej pozycji;
 • ryzyko powstania spekulacyjnego charakteru transakcji: aby transakcja miała charakter zabezpieczający musi być dopasowana zarówno pod względem kwot, jak i terminów rozliczenia, do otwartej pozycji walutowej, odsetkowej i płynnościowej Klienta; niedopasowanie w tym zakresie w momencie zawierania transakcji, lub też zmiany w pozycji walutowej, odsetkowej bądź płynnościowej Klienta, mogą powodować, iż zawarte transakcje będą miały częściowo lub całkowicie charakter spekulacyjny; zawieranie transakcji o charakterze spekulacyjnym może narażać Klienta na poniesienie istotnych strat;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną ceną dla opcji na stopę procentową;
 • ryzyko wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku danych instrumentów finansowych: istnieje możliwość wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku opcji na stopę procentową, które mogą mieć wpływ na cenę transakcji; skutkiem przedmiotowych ograniczeń może być w szczególności brak zapewnienia przez PKO Bank Polski zawarcia i realizacji transakcji kupna i sprzedaży instrumentu finansowego w dowolnie wybranym przez Klienta terminie;
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego.

Zastrzeżenia

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył  starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji Klient  powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

 

PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło.