• możliwość elastycznego wykorzystywania zmian na rynku stopy procentowej;
 • z góry określona stawka procentowa na przyszły okres;
 • ochrona ponoszonych kosztów odsetkowych przed wzrostem rynkowych stóp procentowych w przypadku kupna transakcji FRA przez Klienta;
 • ochrona dochodów odsetkowych przed spadkiem rynkowych stóp procentowych w przypadku sprzedaży transakcji FRA przez Klienta;
 • brak prowizji i opłat z tytułu zawarcia transakcji;

Uwaga:

 • w przypadku kupna transakcji FRA przez Klienta występuje brak możliwości korzystania ze spadku rynkowych stóp procentowych poniżej ustalonej stawki transakcji;
 • w przypadku sprzedaży transakcji FRA przez Klienta występuje brak możliwości korzystania ze wzrostu rynkowych stóp procentowych powyżej ustalonej stawki transakcji;
 • transakcja FRA umożliwia zabezpieczenie tylko pojedynczego okresu odsetkowego;
 • zawarcie transakcji może wiązać się z koniecznością ustanowienia (bądź podwyższenia kwoty) zabezpieczenia transakcji;

Szczegółowe informacje związane z regulacjami prawnymi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi i prowadzenia rachunków papierów wartościowych można znaleźć w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID w zakładce pliki do pobrania.
 

Przeznaczenie

Terminowa transakcja stopy procentowej FRA może być wykorzystywana jako zabezpieczenie kosztów lub dochodów odsetkowych dotyczących przyszłego okresu odsetkowego odpowiednio przed wzrostem bądź spadkiem rynkowych stóp procentowych.

Transakcja FRA to terminowa transakcja stopy procentowej polegająca na ustaleniu w dniu jej zawarcia wysokości stopy procentowej dla przyszłego okresu odsetkowego w odniesieniu do ustalonej kwoty nominalnej, bez faktycznego jej zaangażowania. Zysk bądź strata z transakcji FRA wynikają z różnicy pomiędzy stopą procentową transakcji, a właściwą dla danego okresu odsetkowego stawką referencyjną.

Na transakcję FRA składa się:

 • okres wstępny - okres ustalony pomiędzy Klientem a PKO Bankiem Polskim w dniu zawarcia transakcji, rozpoczynający się w drugim dniu roboczym następującym po dniu zawarcia transakcji, a kończący się w dniu rozliczenia transakcji (pierwszym dniu okresu odsetkowego), długość okresu wstępnego może wynosić maksymalnie 23 miesiące pod warunkiem, że łączna długość okresu wstępnego wraz z okresem odsetkowym nie przekroczy 24 miesięcy,
 • okres odsetkowy - okres ustalony pomiędzy Klientem a PKO Bankiem Polskim w dniu zawarcia transakcji FRA, rozpoczynający się w ostatnim dniu okresu wstępnego, a kończący się po upływie 1, 3, 6, 9 albo 12 miesięcy.

Rozliczenie transakcji następuje w pierwszym dniu okresu odsetkowego. Rozliczeniu podlega kwota rozliczenia stanowiąca różnicę pomiędzy odsetkami obliczonymi od kwoty nominalnej względem stawki transakcji ustalonej w dniu jej zawarcia oraz względem stawki referencyjnej, skorygowaną o dyskonto za okres odsetkowy. Stawkę referencyjną stanowi stawka typu IBOR (Interbank Offered Rate) odpowiednia dla danej waluty oraz długości okresu odsetkowego.

Kupno transakcji FRA pozwala zabezpieczyć się przed wzrostem rynkowej stopy procentowej w przyszłości, a sprzedaż transakcji FRA - przed spadkiem rynkowej stopy procentowej w przyszłości.

W przypadku kupna przez Klienta transakcji FRA:

 • jeśli stawka referencyjna jest wyższa od stawki transakcji - w dniu rozliczenia PKO Bank Polski uznaje rachunek bankowy Klienta kwotą rozliczenia,
 • jeśli stawka referencyjna jest niższa od stawki transakcji - w dniu rozliczenia PKO Bank Polski obciąża rachunek bankowy Klienta kwotą rozliczenia.

W przypadku sprzedaży przez Klienta transakcji FRA:

 • jeśli stawka referencyjna jest niższa od stawki transakcji - w dniu rozliczenia PKO Bank Polski uznaje rachunek bankowy Klienta kwotą rozliczenia,
 • jeśli stawka referencyjna jest wyższa od stawki transakcji - w dniu rozliczenia PKO Bank Polski obciąża rachunek bankowy Klienta kwotą rozliczenia.
Dla kogo?
Limity
Warunki otrzymania
Formy zabezpieczenia
Zawarcie umowy
Waluta
Termin realizacji
Oprocentowanie i opłaty

Informacja o rodzajach ryzyka:

Terminowe transakcje stopy procentowej FRA są obarczone szeregiem rodzajów ryzyka, w tym w szczególności:

 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu ustalenia stawki referencyjnej: w dniu ustalenia stawki referencyjnej cena, po której zawarta jest transakcja, może odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych cen rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia kosztów, bądź być źródłem dochodów, związanych z rozliczeniem transakcji, i może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji ceny rynkowe ulegają zmianie i mogą odbiegać, w tym znacząco odbiegać, od cen, po których zostały zawarte transakcje; może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji;
 • ryzyko gwałtownej zmiany wyceny: wszelkie zmiany wyceny transakcji mogą następować gwałtownie, a ich skala może być znacząca;
 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych:ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian poziomu rynkowych cen dłużnych papierów wartościowych,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,
  • zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,
  • różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,
  • występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy;
  na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;
 • ryzyko związane z zaciągnięciem przez Klienta zobowiązań finansowych: w związku z terminową transakcją stopy procentowej FRA istnieje możliwość powstania po stronie Klienta zobowiązania finansowego, wynikającego z praw nabytych przez PKO Bank Polski w wyniku zawarcia przedmiotowej transakcji;
 • ryzyko obowiązku złożenia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia transakcji przez Klienta: w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych PKO Bank Polski zastrzega sobie prawo żądania ustanowienia przez Klienta zabezpieczenia również w trakcie trwania transakcji, dla wskazanych przez PKO Bank Polski transakcji, o ile ekspozycja kredytowa lub rozliczeniowa PKO Banku Polskiego przekracza aktualnie przyznane Klientowi limity, a w przypadku, gdy Klient nie posiada przyznanych limitów, gdy złożone przez Klienta w dniu zawarcia transakcji zabezpieczenie jest w ocenie PKO Banku Polskiego niewystarczające dla zabezpieczenia ekspozycji kredytowej lub rozliczeniowej PKO Banku Polskiego, PKO Bank Polski może żądać podwyższenia kwoty zabezpieczenia; w przypadku istotnych zmian na rynku finansowym, pogorszenia w ocenie PKO Banku Polskiego sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta lub zaistnienia okoliczności uzasadniających w ocenie PKO Banku Polskiego zniesienie limitu na realizację transakcji skarbowych, nieustanowienie przez Klienta żądanego przez PKO Bank Polski zabezpieczenia może skutkować przedterminowym zamknięciem i rozliczeniem zawartej transakcji/zawartych transakcji;
 • ryzyko związane z działaniem mechanizmu dźwigni finansowej: terminowe transakcje stopy procentowej FRA działają w oparciu o mechanizm dźwigni finansowej, co oznacza, że bilansowe obciążenie kapitałowe jest wielokrotnie mniejsze od nominału transakcji; mechanizm dźwigni powoduje, że nawet minimalne wahania notowań rynkowych mają znaczący wpływ na wartość wyceny transakcji, zysk lub strata z transakcji mogą więc wielokrotnie przekroczyć kwotę złożonego zabezpieczenia (o ile takie wystąpiło) i zależą od stopnia dźwigni finansowej;
 • ryzyko powstania spekulacyjnego charakteru transakcji: aby transakcja miała charakter zabezpieczający musi być dopasowana zarówno pod względem kwot, jak i terminów rozliczenia, do otwartej pozycji walutowej, odsetkowej i płynnościowej Klienta; niedopasowanie w tym zakresie w momencie zawierania transakcji, lub też zmiany w pozycji walutowej, odsetkowej bądź płynnościowej Klienta, mogą powodować, iż zawarte transakcje będą miały częściowo lub całkowicie charakter spekulacyjny; zawieranie transakcji o charakterze spekulacyjnym może narażać Klienta na poniesienie istotnych strat;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną ceną dla terminowej transakcji stopy procentowej FRA;
 • ryzyko wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku danych instrumentów finansowych: istnieje możliwość wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku terminowych transakcji stopy procentowej FRA, które mogą mieć wpływ na cenę transakcji; skutkiem przedmiotowych ograniczeń może być w szczególności brak zapewnienia przez PKO Bank Polski zawarcia i realizacji transakcji kupna i sprzedaży instrumentu finansowego w dowolnie wybranym przez Klienta terminie;
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego.

Zastrzeżenia

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył  starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji Klient  powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

 

PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło.