• z góry określona stawka procentowa na przyszły okres;
 • ochrona ponoszonych kosztów odsetkowych przed wzrostem rynkowych stóp procentowych w przypadku kupna IRS przez Klienta;
 • ochrona dochodów odsetkowych przed spadkiem rynkowych stóp procentowych w przypadku sprzedaży IRS przez Klienta;
 • zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej dla serii płatności odsetkowych;
 • brak prowizji i opłat z tytułu zawarcia transakcji;

Uwaga:

 • w przypadku kupna IRS przez Klienta występuje brak możliwości korzystania ze spadku rynkowych stóp procentowych poniżej ustalonej stałej stopy procentowej;
 • w przypadku sprzedaży IRS przez Klienta występuje brak możliwości korzystania ze wzrostu rynkowych stóp procentowych powyżej ustalonej stałej stopy procentowej;
 • zawarcie transakcji może wiązać się z koniecznością ustanowienia (bądź podwyższenia kwoty) zabezpieczenia transakcji;

Szczegółowe informacje związane z regulacjami prawnymi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi i prowadzenia rachunków papierów wartościowych można znaleźć w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFIDw zakładce pliki do pobrania.

Przeznaczenie

Transakcja zamiany stóp procentowych IRS może być wykorzystywana jako zabezpieczenie kosztów lub dochodów odsetkowych dotyczących przyszłych okresów odpowiednio przed wzrostem bądź spadkiem rynkowych stóp procentowych.

Transakcja zamiany stóp procentowych IRS polega na wzajemnej wymianie przez Strony transakcji określonych płatności odsetkowych wyrażonych w tej samej walucie; wysokość płatności odsetkowych ustalana jest w oparciu o określone pomiędzy Klientem a PKO Bankiem Polskim: kwotę nominalną transakcji, długość okresów odsetkowych, stawkę referencyjną odpowiednią dla danej waluty i okresu odsetkowego w przypadku zmiennych płatności odsetkowych oraz stałą stopę procentową dla stałych płatności odsetkowych.

Stawkę referencyjną stanowi stawka typu IBOR (Interbank Offered Rate) odpowiednia dla danej waluty. Wartość stawki referencyjnej właściwej dla danego okresu odsetkowego jest ustalana w dniu fixingu przypadającym na dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia tego okresu. Zmienne płatności odsetkowe mogą być obliczane w oparciu o stawkę referencyjną powiększoną o ustaloną marżę odsetkową.

Klient i PKO Bank Polski nie dokonują wymiany kwoty nominalnej transakcji. Strony mogą ustalić, iż kwota nominalna transakcji będzie podlegać zmianie w określonych dniach.

Okres pomiędzy dniem rozpoczęcia a dniem zakończenia transakcji IRS jest podzielony na ustalone pomiędzy Klientem a PKO Bankiem Polskim okresy odsetkowe. Rozliczenie płatności odsetkowych wynikających z danego okresu odsetkowego o ile Strony nie postanowią inaczej, odbywa się na koniec tego okresu.

Kupując transakcję zamiany stóp procentowych IRS, Klient płaci kwoty odsetek obliczone na podstawie stałej stopy procentowej i jednocześnie otrzymuje kwoty odsetek obliczone na podstawie zmiennej stopy procentowej. Kupno transakcji IRS pozwala zabezpieczyć się przed wzrostem stóp procentowych.

Sprzedając transakcję zamiany stóp procentowych IRS, Klient płaci kwoty odsetek obliczone na podstawie zmiennej stopy procentowej i jednocześnie otrzymuje kwoty odsetek obliczone na podstawie stałej stopy procentowej. Sprzedaż transakcji IRS pozwala zabezpieczyć się przed spadkiem stóp procentowych.

W dowolnym dniu roboczym przed dniem zakończenia transakcji IRS Klient ma prawo dokonać wcześniejszego zamknięcia transakcji IRS, rozliczając w ustalonym dniu zamknięcia transakcji wyliczoną przez PKO Bank Polski kwotę zamknięcia tej transakcji. Kwotą zamknięcia PKO Bank Polski uznaje bądź obciąża rachunek Klienta.

Dla kogo?
Limity
Warunki otrzymania
Formy zabezpieczenia
Zawarcie umowy
Waluta
Termin realizacji
Oprocentowanie i opłaty

Informacja o rodzajach ryzyka:

Transakcje zamiany stóp procentowych IRS są obarczone szeregiem rodzajów ryzyka, w tym w szczególności:

 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia lub dniu ustalenia stawki referencyjnej: w dniu rozliczenia lub dniu ustalenia stawki referencyjnej cena, po której zawarta jest transakcja, może odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych cen rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia kosztów, bądź być źródłem dochodów, związanych z rozliczeniem transakcji, i może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji ceny rynkowe ulegają zmianie i mogą odbiegać, w tym znacząco odbiegać, od cen, po których zostały zawarte transakcje; może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji;
 • ryzyko gwałtownej zmiany wyceny: wszelkie zmiany wyceny transakcji mogą następować gwałtownie, a ich skala może być znacząca;
 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych:ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian poziomu rynkowych cen dłużnych papierów wartościowych,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,
  • zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,
  • różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,
  • występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy;
  na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;
 • ryzyko związane z zaciągnięciem przez Klienta zobowiązań finansowych: w związku z transakcją zamiany stóp procentowych IRS istnieje możliwość powstania po stronie Klienta zobowiązania finansowego, wynikającego z praw nabytych przez PKO Bank Polski w wyniku zawarcia przedmiotowej transakcji;
 • ryzyko obowiązku złożenia lub uzupełnienia kwoty zabezpieczenia transakcji przez Klienta: w przypadku istotnych zmian na rynku finansowym skutkujących zmianą wyceny transakcji w trakcie ich trwania lub pogorszenia w ocenie PKO Banku Polskiego sytuacji finansowo-ekonomicznej Klienta, może wystąpić po stronie Klienta obowiązek złożenia lub zwiększenia kwoty zabezpieczenia transakcji; niewywiązanie się przez Klienta z tego obowiązku może skutkować wcześniejszym zamknięciem i rozliczeniem zawartej transakcji/zawartych transakcji;
 • ryzyko związane z działaniem mechanizmu dźwigni finansowej: transakcje zamiany stóp procentowych IRS działają w oparciu o mechanizm dźwigni finansowej, co oznacza, że bilansowe obciążenie kapitałowe jest wielokrotnie mniejsze od nominału transakcji; mechanizm dźwigni powoduje, że nawet minimalne wahania notowań rynkowych mają znaczący wpływ na wartość wyceny transakcji, zysk lub strata z transakcji mogą więc wielokrotnie przekroczyć kwotę złożonego zabezpieczenia (o ile takie wystąpiło) i zależą od stopnia dźwigni finansowej;
 • ryzyko powstania spekulacyjnego charakteru transakcji: aby transakcja miała charakter zabezpieczający musi być dopasowana zarówno pod względem kwot, jak i terminów rozliczenia, do otwartej pozycji walutowej, odsetkowej i płynnościowej Klienta; niedopasowanie w tym zakresie w momencie zawierania transakcji, lub też zmiany w pozycji walutowej, odsetkowej bądź płynnościowej Klienta, mogą powodować, iż zawarte transakcje będą miały częściowo lub całkowicie charakter spekulacyjny; zawieranie transakcji o charakterze spekulacyjnym może narażać Klienta na poniesienie istotnych strat;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną ceną dla transakcji zamiany stóp procentowych IRS;
 • ryzyko wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku danych instrumentów finansowych: istnieje możliwość wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku transakcji zamiany stóp procentowych IRS, które mogą mieć wpływ na cenę transakcji; skutkiem przedmiotowych ograniczeń może być w szczególności brak zapewnienia przez PKO Bank Polski zawarcia i realizacji transakcji kupna i sprzedaży instrumentu finansowego w dowolnie wybranym przez Klienta terminie;
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego;

Zastrzeżenia

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył  starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji zamiany stóp procentowych IRS Klient  powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

PKO Bank Polski nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.

PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło.