Przeznaczenie

Transakcja CIRS może być wykorzystywana przez Klienta do zamiany waluty finansowania, z którego korzysta Klient, bądź też do zamiany waluty, w której denominowane są aktywa przynoszące Klientowi dochód odsetkowy, jak również do zamiany stopy procentowej, według której naliczane są odsetki płacone lub otrzymywane przez Klienta.

Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych polega na nabyciu przez jedną ze Stron od drugiej Strony określonych płatności odsetkowych wyrażonych w jednej walucie w zamian za płatności odsetkowe wyrażone w innej walucie; wysokość płatności odsetkowych ustalana jest w oparciu o kwoty nominalne transakcji w dwóch walutach, długość okresów odsetkowych i ustalone stopy procentowe; w dniu zawarcia transakcji Strony ustalają kurs walutowy CIRS stosowany do ustalenia niebazowej kwoty nominalnej.

Kupno walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS przez Klienta oznacza, iż w ramach zawartej transakcji CIRS:

 • Klient przekazuje Bankowi niebazową kwotę nominalną, a w zamian otrzymuje bazową kwotę nominalną w ramach wymiany początkowej, dokonywanej w dniu rozpoczęcia transakcji CIRS,
 • Klient otrzymuje niebazowe płatności odsetkowe i jest zobowiązany do przekazywania bazowych płatności odsetkowych,
 • Klient przekazuje Bankowi bazową kwotę nominalną, a w zamian otrzymuje niebazową kwotę nominalną w ramach wymiany końcowej, dokonywanej w dniu zakończenia transakcji CIRS.

Sprzedaż walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS przez Klienta oznacza, iż w ramach zawartej transakcji CIRS:

 • Klient przekazuje Bankowi bazową kwotę nominalną, a w zamian otrzymuje niebazową kwotę nominalną w ramach wymiany początkowej, dokonywanej w dniu rozpoczęcia transakcji CIRS,
 • Klient otrzymuje bazowe płatności odsetkowe i jest zobowiązany do przekazywania niebazowych płatności odsetkowych,
 • Klient przekazuje Bankowi niebazową kwotę nominalną, a w zamian otrzymuje bazową kwotę nominalną w ramach wymiany końcowej, dokonywanej w dniu zakończenia transakcji CIRS.

Zawierając transakcję CIRS Strony ustalają rodzaj stóp procentowych dla bazowych i niebazowych płatności odsetkowych:

 • zmienną stopę procentową zarówno dla bazowych jak i niebazowych płatności odsetkowych,
  bądź
 • zmienną stopę procentową dla płatności odsetkowych w jednej walucie oraz stałą stopę procentową dla płatności odsetkowych w drugiej walucie,
  bądź
 • stałą stopę procentową zarówno dla bazowych jak i niebazowych płatności odsetkowych.

Wartość zmiennej stopy procentowej ustalana jest w oparciu o przyjętą przez Strony stawkę referencyjną typu IBOR (Interbank Offered Rate) odpowiednią dla danej waluty. Stawka referencyjna może być zmodyfikowana o ustaloną marżę odsetkową.

Wymiana kwot nominalnych transakcji w ramach transakcji CIRS możliwa jest:

 • w dniu rozpoczęcia i w dniu zakończenia transakcji (dokonywana jest wymiana początkowa oraz wymiana końcowa),
  albo
 • w dniu zakończenia transakcji (dokonywana jest tylko wymiana końcowa).

Możliwa jest wymiana częściowa kwot nominalnych transakcji - polegająca na przekazaniu części bazowej kwoty nominalnej i części niebazowej kwoty nominalnej pomiędzy Stronami, dokonywanym według kursu walutowego CIRS w ustalonych przez Strony dniach, w przypadku, gdy w danym dniu zmienia się wartość bazowej kwoty nominalnej. Wymiana częściowa kwot nominalnych transakcji służy dostosowaniu przepływów z tytułu transakcji CIRS do rzeczywistych przepływów po stronie Klienta.

Możliwe jest zawarcie transakcji CIRS, w której dochodzi do przeszacowania wartości niebazowej kwoty nominalnej - polegającego na rozliczeniu kwoty w walucie niebazowej stanowiącej różnicę pomiędzy aktualną kwotą nominalną w walucie niebazowej obliczoną z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixingu NBP) ustalonego na dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia kolejnego okresu odsetkowego, a kwotą nominalną w walucie niebazowej ustaloną dla poprzedniego okresu odsetkowego, dokonywanym w dniu rozliczenia. Wymiana końcowa kwot nominalnych dokonywana jest w dniu zakończenia transakcji CIRS po kursie średnim NBP ustalonym na dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia ostatniego okresu odsetkowego. Przeszacowanie wartości niebazowej kwoty nominalnej służy optymalizacji ryzyka przedrozliczeniowego powstałego wskutek zmian kursów walutowych.

W dowolnym dniu roboczym przed dniem zakończenia transakcji CIRS Klient ma prawo dokonać wcześniejszego zamknięcia transakcji CIRS, rozliczając w ustalonym dniu zamknięcia transakcji ustaloną przez Strony kwotę zamknięcia tej transakcji. Kwotą zamknięcia PKO Bank Polski uznaje bądź obciąża rachunek Klienta.

Dla kogo?
Limity
Warunki otrzymania
Formy zabezpieczenia
Zawarcie umowy
Waluta
Informacje dodatkowe
Termin realizacji
Oprocentowanie i opłaty
 • możliwość zamiany waluty finansowania, z którego korzysta Klient, na inną walutę dostosowaną do pozycji walutowej i preferencji Klienta;
 • możliwość zamiany waluty, w której denominowane są aktywa Klienta przynoszące dochód odsetkowy, na inną walutę dostosowaną do pozycji walutowej i preferencji Klienta;
 • możliwość dostosowania harmonogramu transakcji do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • brak prowizji i opłat z tytułu zawarcia transakcji;

Uwaga:

 • w przypadku kupna CIRS przez Klienta występuje brak możliwości korzystania ze wzrostu rynkowych kursów walutowych powyżej ustalonego kursu walutowego CIRS (dla wymiany końcowej kapitału bądź wymiany częściowej wynikającej z amortyzacji kapitału);
 • w przypadku sprzedaży CIRS przez Klienta występuje brak możliwości korzystania ze spadku rynkowych kursów walutowych poniżej ustalonego kursu CIRS (dla wymiany końcowej kapitału bądź wymiany częściowej wynikającej z amortyzacji kapitału);
 • w przypadku ustalenia stałej stopy procentowej występuje brak możliwości czerpania zysków z korzystnych zmian na rynku stopy procentowej;
 • w przypadku płacenia zmiennych płatności odsetkowych występuje brak ochrony przed wzrostem rynkowych stóp procentowych, a w przypadku otrzymywania zmiennych płatności odsetkowych występuje brak ochrony przed spadkiem rynkowych stóp procentowych;
 • zawarcie transakcji może wiązać się z koniecznością ustanowienia (bądź podwyższenia kwoty) zabezpieczenia transakcji;

Szczegółowe informacje związane z regulacjami prawnymi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi i prowadzenia rachunków papierów wartościowych można znaleźć w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID w zakładce pliki do pobrania.

Informacja o rodzajach ryzyka:

Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych CIRS są obarczone szeregiem rodzajów ryzyka, w tym w szczególności:

 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia lub dniu ustalenia stawki referencyjnej: w dniu rozliczenia lub dniu ustalenia stawki referencyjnej cena, po której zawarta jest transakcja, może odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych cen rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia kosztów, bądź być źródłem dochodów, związanych z rozliczeniem transakcji, i może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji ceny rynkowe ulegają zmianie i mogą odbiegać, w tym znacząco odbiegać, od cen, po których zostały zawarte transakcje; może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji;
 • ryzyko gwałtownej zmiany wyceny: wszelkie zmiany wyceny transakcji mogą następować gwałtownie, a ich skala może być znacząca;
 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych:ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,
  • zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,
  • różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,
  • występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy;
  na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;
 • ryzyko związane z zaciągnięciem przez Klienta zobowiązań finansowych: w związku z walutową transakcją zamiany stóp procentowych CIRS istnieje możliwość powstania po stronie Klienta zobowiązania finansowego, wynikającego z praw nabytych przez PKO Bank Polski w wyniku zawarcia przedmiotowej transakcji;
 • ryzyko obowiązku złożenia lub uzupełnienia kwoty zabezpieczenia transakcji przez Klienta: w przypadku istotnych zmian na rynku finansowym skutkujących zmianą wyceny transakcji w trakcie ich trwania lub pogorszenia w ocenie PKO Banku Polskiego sytuacji finansowo-ekonomicznej Klienta, może wystąpić po stronie Klienta obowiązek złożenia lub zwiększenia kwoty zabezpieczenia transakcji; niewywiązanie się przez Klienta z tego obowiązku może skutkować wcześniejszym zamknięciem i rozliczeniem zawartej transakcji/zawartych transakcji;
 • ryzyko związane z działaniem mechanizmu dźwigni finansowej: walutowe transakcje zamiany stóp procentowych CIRS działają w oparciu o mechanizm dźwigni finansowej, co oznacza, że bilansowe obciążenie kapitałowe jest wielokrotnie mniejsze od nominału transakcji; mechanizm dźwigni powoduje, że nawet minimalne wahania notowań rynkowych mają znaczący wpływ na wartość wyceny transakcji, zysk lub strata z transakcji mogą więc wielokrotnie przekroczyć kwotę złożonego zabezpieczenia (o ile takie wystąpiło) i zależą od stopnia dźwigni finansowej;
 • ryzyko powstania spekulacyjnego charakteru transakcji: aby transakcja miała charakter zabezpieczający musi być dopasowana zarówno pod względem kwot, jak i terminów rozliczenia, do otwartej pozycji walutowej, odsetkowej i płynnościowej Klienta; niedopasowanie w tym zakresie w momencie zawierania transakcji, lub też zmiany w pozycji walutowej, odsetkowej bądź płynnościowej Klienta, mogą powodować, iż zawarte transakcje będą miały częściowo lub całkowicie charakter spekulacyjny; zawieranie transakcji o charakterze spekulacyjnym może narażać Klienta na poniesienie istotnych strat;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną ceną dla walutowych transakcji zamiany stóp procentowych CIRS;
 • ryzyko wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku danych instrumentów finansowych: istnieje możliwość wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku walutowych transakcji zamiany stóp procentowych CIRS, które mogą mieć wpływ na cenę transakcji; skutkiem przedmiotowych ograniczeń może być w szczególności brak zapewnienia przez PKO Bank Polski zawarcia i realizacji transakcji kupna i sprzedaży instrumentu finansowego w dowolnie wybranym przez Klienta terminie;
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego;

Zastrzeżenia

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył  starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji Klient  powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło.