Uprzejmie informujemy, że z dniem 19 marca 2009 r. weszła w życie nowa ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zachęcamy do zapoznania się z jej nowymi rozwiązaniami.

Tekst ustawy jest do Państwa dyspozycji w zakładce "Pliki do pobrania".

Ważna informacja dla audytorów energetycznych i kredytobiorców.
W zakładce "Pliki do pobrania" zamieściliśmy do Państwa dyspozycji informację o wartościach - historycznych i bieżących - ceny m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego - niezbędnych do wyliczenia wskaźnika kosztu przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy.
W tej zakładce dostępne są także formularze w formacie Word - wniosków o premię termomodernizacyjną i premię remontową oraz potwierdzeń/oświadczeń projektanta i inspektora nadzoru właściwych dla każdego rodzaju premii. 

 1. Możliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków budżetu państwa w postacji 20% premii termomodernizacyjnej albo premii remontowej z przeznaczeniem na spłatę kredytu.
 2. Opracowanie audytu energetycznego albo audytu remontowego (obowiązkowe) gwarantuje pełną wiedzę o koniecznym zakresie prac remontowych, wskazuje w przypadku kredytu termomodernizacyjnego możliwe do uzyskania oszczędności w kosztach zakupu energii cielnej, określa technologię realizacji robót remontowych - co zarówno przy realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jak i przedsięwzięcia remontowego, podnosi dla Kredytobiorcy i dla Banku poziom bezpieczeństwa realizowanej transakcji.
 3. Ponadto po przeprowadzeniu zarówno termomodernizacji jak i remontu Kredytobiorca uzyskuje:
  - niższe koszty eksploatacji budynku,
  - samofinansowanie się spłaty kredytu termomodernizacyjnego z oszczędności w kosztach zakupu energii cieplnej,
  - większą wartość rynkową nieruchomości, a oczywiście także pojedynczego mieszkania,
  - większy komfort zamieszkania,
  - poprawę estetyki miejsca zamieszkania.
Przeznaczenie
Dla kogo?
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wniosek o udzielenie kredytu
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Informacje dodatkowe
Warunki wypowiedzenia umowy
Karencja w spłacie kredytu
Forma i sposób uruchomienia kredytu

Opłaty i prowizje

 1. Prowizje i opłaty są pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP bezpośrednio przed realizacją czynności związanych z obsługą kredytu.
 2. Prowizja za udzielenie kredytu może być na wniosek kredytobiorcy odłożona w czasie i zapłacona nie później niż w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.
 3. Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku o kredyt.
 4. Przed zawarciem umowy kredytu prowizje i opłaty są płatne bezgotówkowo, w formie przelewu z rachunku bankowego.
 5. Po zawarciu umowy prowizje i opłaty są pobierane bezgotówkowo poprzez obciążenie rachunku bieżącego kredytobiorcy w PKO BP.
 6. W przypadku braku środków na rachunku, pobranie prowizji następuje z pierwszych wpływów na rachunek.

Prowizja dla BGK za przyznanie premii termomodernizacyjnej albo premii remontowej, w wysokości 0,6% premii, pobierana jest i przekazywana do BGK w dniu wypłaty kredytu lub pierwszej transzy kredytu.

Oprocentowanie

 1. Stopa procentowa jest równa sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M, WIBOR 3M albo WIBOR 6M i marży Banku, określonych w umowie kredytu. 
 2. W umownym okresie kredytowania wysokość oprocentowania jest zmienna,
 3. W każdym okresie obrachunkowym (1, 3 albo 6 miesięcznym) wysokość oprocentowania jest stała,
 4. W całym okresie kredytowania marża Banku jest stała, określona w umowie kredytu (niezmienna).

Zamówienie kredytu jest proste

 1. Wypełnij wniosek online
 2. Skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły
 3. Podpiszesz umowę w oddziale banku
 4. Możesz korzystać z dodatkowych środków