• szeroki, kompleksowy zakres finansowania
  • długi okres kredytowania aż do 25 lat,
  • kredyt udzielany w różnych walutach,
  • wypłata kredytu: jednorazowa lub w transzach,
  • dogodny sposób spłaty zadłużenia w zależności od celu kredytowania i preferencji kredytobiorcy
  • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału
Przeznaczenie

Kredyt inwestycyjny MSP dla klientów MSP z segmentu spółdzielnia mieszkaniowa i deweloper może być udzielony na:

  1. Finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych oraz pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności
  2. Finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych klienta (np. powstałych z tytułu działalności leasingowej, pokrycia płatności z tytułu akredytywy dokumentowej otwartej w związku z realizowaną inwestycją, na spłatę zadłużenia wobec innego banku z tytułu kredytu inwestycyjnego, na spłatę pożyczek zaciągnietych przez przedsiębiorców od osób fizycznych i osób prawnych finansującej potrzeby inwestycyjne, nabycie akcji lub udziałów spółki prawa handlowego.
  3. Refinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych klienta i zakończonych nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wniosek o udzielenie kredytu
Waluta
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Informacje dodatkowe
Karencja w spłacie kredytu
Dla kogo?

Opłaty i prowizje

Prowizje i opłaty związane z kredytem inwestycyjny MSP dla klientów MSP z segmentu spółdzielnia mieszkaniowa i deweloper określone są w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskiego SA.

Oprocentowanie

Na wniosek Klienta Bank może udzielić kredytu oprocentowanego według stałej albo zmiennej stopy procentowej

Na oprocentowanie kredytu inwestycyjnego składa się:

  1. stawka referencyjna: - dla waluty polskiej WIBOR, - dla pozostałych walut wymienialnych LIBOR albo EURIBOR
  2. marża banku