1. Kredyt może być udzielony nawet na okres do 20 lat - co stanowi obecnie najdłuższy z proponowanych na polskim rynku okresów kredytowych.
2. Kredyt do kwoty 1 mln PLN może być udzielony bez wkładu własnego, który powyżej tej kwoty wynosi min. 20%.
3. Dopuszczalna karencja w spłacie kapitału wynosi od 1 do 3 miesięcy od dnia wypłaty kredytu lub jego ostatniej transzy.
4. W celu podniesienia bezpieczeństwa spłaty tego kredytu - zarówno po stronie kredytobiorcy jak i Banku - Bank nie dopuszcza do kapitalizacji bieżących odsetek.
5. Bank zapewnia każdej spółdzielni albo wspólnocie mieszkaniowej indywidualną i profesjonalną obsługę realizowaną przez pracownika pełniącego funkcję doradcy Klienta, gwarantującego trafność proponowanych rozwiązań.

Informacje dodatkowe
Warunki wypowiedzenia umowy
Karencja w spłacie kredytu
Przeznaczenie
Dla kogo?
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wniosek o udzielenie kredytu
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Forma i sposób uruchomienia kredytu

Opłaty i prowizje

  1. Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku o kredyt.
  2. Prowizje i opłaty są pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP bezpośrednio przed realizacją czynności związanych z obsługą kredytu.
  3. Prowizja za udzielenie kredytu może być na wniosek kredytobiorcy odłożona w czasie i zapłacona nie później niż w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.
  4. Przed zawarciem umowy kredytu prowizje i opłaty są płatne bezgotówkowo, w formie przelewu z rachunku bankowego.
  5. Po zawarciu umowy prowizje i opłaty są pobierane bezgotówkowo poprzez obciążenie rachunku bieżącego kredytobiorcy.
  6. W przypadku braku środków na rachunku, pobranie prowizji następuje z pierwszych wpływów na rachunek.

Oprocentowanie

  1. Stopa procentowa jest równa sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M, WIBOR 3M albo WIBOR 6M i marży Banku, określonych w umowie kredytu.
  2. W umownym okresie kredytowania wysokość oprocentowania jest zmienna.
  3. W każdym okresie obrachunkowym (1, 3 albo 6 miesięcznym) wysokość oprocentowania jest stała.