Rachunek lokaty terminowej zapewnia korzystniejsze oprocentowanie, uzależnione od czasu trwania oraz kwoty lokaty, w stosunku do proponowanego w rachunku bieżącym. Środki pieniężne na rachunku lokaty terminowej są bezpiecznie ulokowane, a co najważniejsze przynoszą zysk.

Dodatkowym atutem lokaty negocjowanej jest możliwość negocjowania przez Klienta warunków lokaty ze swym doradcą w oddziale Banku, bezpośrednio z dealerem Departamentu Skarbu lub za pośrednictwem elektronicznej platformy iPKO dealer*.

*dotyczy klientów banku, którzy podpisali umowę o udostępnienie platformy iPKO dealer

Przeznaczenie

Rachunek lokaty terminowej służy do korzystnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych posiadanych przez klienta, które w danym okresie nie muszą być wykorzystane do realizacji bieżących potrzeb.
Pozwala efektywnie lokować środki finansowe.

Dla kogo?
Minimalna wpłata
Dysponowanie środkami
Okres umowy
Informacje dodatkowe
Dyspozycje do rachunku
Zawarcie umowy
Warunki wypowiedzenia umowy
Waluta

Opłaty i prowizje

Nie pobiera się.

Odsetki

Odsetki - łącznie ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty - są przekazywane na rachunek wskazany przez posiadacza rachunku lokaty

Oprocentowanie

Oprocentowanie negocjowane, podawane w stosunku rocznym:

  • stałe dla lokat negocjowanych z dealerem Departamentu Skarbu
  • stałe lub zmienne, ustalone zgodnie z przepisami wewnętrznymi dotyczącymi zasad podziału kompetencji w zakresie ustalania indywidualnych warunków zawieranych z klientami.