Rachunek lokaty terminowej zapewnia korzystniejsze oprocentowanie, uzależnione od czasu trwania oraz kwoty lokaty, w stosunku do proponowanego w rachunku bieżącym.

Środki pieniężne na rachunku lokaty terminowej są bezpiecznie ulokowane, a co najważniejsze przynoszą zysk. W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy lokaty.
Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu stają się częścią wkładu terminowego i powiększają kwotę tego wkładu; są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu.

Lokaty terminowe pozwalają zapobiegać inflacyjnej utracie wartości nadwyżek finansowych. Otwierane są na bardzo zróżnicowane okresy. Progowe oprocentowanie zapewnia powiązanie przychodów odsetkowych z poziomem lokowanych kwot.

Przeznaczenie

Rachunek lokaty terminowej służy do korzystnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych posiadanych przez klienta, który w danym okresie nie muszą być wykorzystane do realizacji bieżących potrzeb. Pozwala efektywnie lokować środki finansowe na okresy 7-, 14-, 21-dniowe oraz 1-,2-, 3-, 6- i 12- miesięczne.

Dla kogo?
Minimalna wpłata
Okres umowy
Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy
Warunki wypowiedzenia umowy
Dyspozycje do rachunku
Dysponowanie środkami
Waluta

Opłaty i prowizje

Nie pobiera się

Odsetki

Forma i sposób wypłaty odsetek: bezgotówkowo, w zależności od dyspozycji Klienta w formie:

  1. przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta,
  2. przelewu na rachunek, z którego pobrane były środki,
  3. kapitalizacji - zwiększenia salda lokaty terminowej.

Oprocentowanie

Dla rachunków lokat terminowych w PLN: oprocentowanie określone w Uchwale odsetkowej stałe dla lokat 7, 14 i 21-dniowych oraz 1, 2 i 3-miesięcznych lub zmienne dla lokat 6 i 12-miesięcznych. Wysokość stopy procentowej uzależniona jest od kwoty lokaty (progi kwotowe).
Dla rachunków lokat terminowych w walutach wymienialnych oprocentowanie stałe lub zmienne, określone w Uchwale odsetkowej stałe dla lokat 7, 14 i 21-dniowych oraz 1 i 3-miesięcznych lub zmienne dla lokat 6 i 12-miesięcznych