• na rachunku lokacyjnym KORZYŚĆ atrakcyjnie oprocentowana jest każda złotówka
 • możliwość dokonywania wpłat w dowolnej kwocie i czasie
 • możliwość dokonywania wypłat w dowolnej kwocie i czasie, bez utraty naliczonych odsetek
 • brak opłaty za pierwszą wypłatę w miesiącu kalendarzowym
 • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • korzystając z rachunku lokacyjnego, można bezpiecznie zarabiać, mając jednocześnie stały dostęp do oszczędności.
Przeznaczenie rachunku

Rachunek lokacyjny KORZYŚĆ przeznaczony jest do lokowania nadwyżek środków pieniężnych.

Okres umowy
Waluta
Informacje dodatkowe
Dla kogo?
 1. Rachunek lokacyjny KORZYŚĆ otwierany i prowadzony jest bezpłatnie.
 2. Pierwszy przelew w miesiącu z rachunku lokacyjnego KORZYŚĆ na rachunek powiązany jest bezpłatny.
 3. Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są w wysokości zgodnej z Taryfą prowizji i opłatw PKO Banku Polskim.
 4. Prowizje i opłaty pobierane są w ciężar rachunku lokacyjnego KORZYŚĆ.
 5. Prowizje i opłaty pobierane w sposób automatyczny mogą spowodować powstanie niedopuszczalnego salda debetowego.

Odsetki

 • naliczane od dnia wpływu środków na rachunek lokacyjny KORZYŚĆ, do dnia poprzedzającego dzień ich wypłaty włącznie,
 • kapitalizowane miesięcznie
 • dopisywane do rachunku lokacyjnego KORZYŚĆ

Oprocentowanie

 1. Rachunek lokacyjny KORZYŚĆ jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej w przepisach wewnętrznych Banku.
 2. Wysokość oprocentowania na rachunku lokacyjnym KORZYŚĆ uzależniona jest od kwoty zgromadzonych na nim środków, z wykorzystaniem mechanizmu oprocentowania wyższą stawką nadwyżki salda ponad określony poziom.
 3. Oprocentowanie

 

Założenie rachunku jest proste

 1. Wypełnij wniosek online znajdujący się po prawej stronie
 2. Skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły
 3. Podpiszesz umowę w oddziale banku
 4. Twoje pieniądze procentują