Przejęcie Nordea Bank Polska, Nordea Polska TUnŻ i Nordea Finance Polska

Połączenie jest elementem realizacji strategii PKO Banku Polskiego na lata 2013-2015, w której przejęcia i alianse stanowią jedną z najważniejszych dźwigni rozwoju. Jest także konsekwencją strategicznej decyzji dotychczasowego akcjonariusza przejmowanych spółek, skandynawskiego Nordea AB, który postanowił ograniczyć działalność na polskim rynku.

W ramach zakończonej 1 kwietnia 2014 r. transakcji do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiej weszła spółka ubezpieczeniowa Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie (obecnie PKO Ubezpieczenia) oraz spółka leasingowo-faktoringowa Nordea Finance Polska, która została połączona z PKO Leasing.

Integracja firm

Pierwszy etap integracji zakończył się 31 października 2014  fuzją prawną banków. Od momentu połączenia Nordea Bank Polska przestał funkcjonować jako odrębny podmiot, a PKO Bank Polski stał się stroną wszystkich zawartych przez ten bank umów z klientami. Wycofana została marka Nordea Bank Polska, którą zastąpiła marka PKO Banku Polskiego. Z perspektywy Klientów fuzja prawna nie jest jeszcze równoznaczna z całkowitym ujednoliceniem działania obu instytucji.

Drugi etap integracji to okres od fuzji prawnej do zakończenia fuzji operacyjnej. W tym okresie nastąpiło stopniowe ujednolicenie działalności banków, m.in. w zakresie dostępu do placówek i systemów transakcyjnych dla wszystkich Klientów, niezależnie od tego, czyimi klientami byli przed rozpoczęciem integracji. Zakończenie tego procesu nastąpiło 20 kwietnia 2015 roku. 

 

Informacje dla Akcjonariuszy

Harmonogram transakcji:

1 kwietnia 2014 r. - Finalizacja Transakcji - "Closing"

Nordea Bank Polska stał się częścią Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

31 października 2014 r. - Fuzja Prawna

Nordea Bank Polska przestał funkcjonować jako odrębny podmiot. Prawa i obowiązki banku przejął PKO Bank Polski jako następca prawny. Nastąpiła zmiana marki na PKO Bank Polski. Fuzja prawna nie oznacza jeszcze pełnego ujednolicenia obsługi dla Klientów.

20 kwietnia 2015 r. - Fuzja Operacyjna

Od tego momentu oba banki stanowią  jeden organizm dla klientów. Mogą oni korzystać ze wszystkich funkcjonalności połączonego banku, niezależnie od tego, czyimi Klientami byli przed integracją.Drukuj