W nowym systemie zachowane zostały schematy potwierdzeń operacji zgodne ze wskazanymi w iPKONET, z wyłączeniem poniżej opisanych przypadków. W iPKO biznes każdy użytkownik ma przypisaną klasę podpisu, wyznaczoną na podstawie grupy wskazanej dla danego użytkownika w iPKONET oraz jego schematów potwierdzeń operacji na rachunkach firmy.. W iPKO biznes, w oparciu o wyznaczone klasy podpisu, każdemu rachunkowi przypisany został jeden schemat podpisywania operacji na tym rachunku.

Z uwagi na różnice funkcjonalne między systemami nie nastąpiło przeniesienie do nowego systemu schematów potwierdzeń w poniższym zakresie:

  • schematy potwierdzeń z limitami kwotowymi do rachunków w walutach obcych. Podpisywanie operacji realizowanych z  rachunków w walutach obcych jest możliwe dla schematów bez przypisanego limitu. Limit do rachunków w iPKO biznes jest zawsze określany w PLN. Istnieje możliwość przypisania do rachunków walutowych limitu wyrażonego w PLN przez administratora albo w przypadku braku administratora, przez Bank po zleceniu przez Klienta.
  • schematów potwierdzeń, w których zautoryzowanie operacji zależy od kolejności składania podpisów. W iPKO biznes kolejność składania podpisów nie ma znaczenia do zautoryzowania operacji, dlatego ww. schematy nie zostały przeniesione.

Szczegóły dot. uprawnień do rachunków i schematów podpisywania operacji można sprawdzić wybierając z menu opcję „Dostęp”, a następnie „Dane kontekstu” z podmenu. Użytkownikowi, który nie posiada uprawnień administracyjnych do kontekstu nie są prezentowane funkcje administracyjne oraz nie są prezentowane informacje o innych Użytkownikach.

Drukuj