• logo i markę największego w Polsce banku detalicznego,
  • aplikację informatyczną umożliwiającą sprawną i szybką obsługę Klientów,
  • wyposażenie agencji w podstawowe elementy oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz pieczęcie używane do potwierdzania zrealizowanych dyspozycji Klientów,
  • zaopatrzenie w potrzebne do prowadzenia akwizycji i sprzedaży produktów i usług druki, formularze oraz materiały promocyjne,
  • szkolenia z zakresu obsługi Klientów oraz sprzedaży produktów i usług oferowanych Klientom przez Bank za pośrednictwem agencji,
  • przepisy niezbędne do wykonywania czynności agencyjnych.

Bank powierza Agentowi gotówkę niezbędną do wykonywania operacji bankowych na rzecz jego Klientów. Bank wymaga, aby gotówka powierzona Agentowi przez Bank była ubezpieczona od następujących ryzyk:

  • rabunek w lokalu agencyjnym,
  • rabunek w transporcie,
  • kradzież z włamaniem w lokalu agencyjnym,
  • od ognia i innych zdarzeń losowych

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia Agenta ustalana jest w okresach miesięcznych i jest zależna od ilości i wartości sprzedanych produktów i usług bankowych oraz zrealizowanych dyspozycji klientów. Organizacja pracy i operatywność Agenta przekłada się bezpośrednio na to, jakie osiągnie wyniki.

Drukuj