Łukasz Korolkiewicz

Opis obrazu

Obraz przedstawia intymny, pełen melancholii widok: po­dwórko z zajmującym prawy górny róg kompozycji beto­nowym budynkiem i wirującą na wietrze firanką w otwar­tym oknie oraz wybujały soczystą zielenią ogród otaczający budynek. W ogrodzie leży porzucona lalka nadająca całości wyraz niepokoju i tajemnicy. Kontrapunktem dla lalki jest stół - blok betonowy ocieniony pod drzewem w lewym dol­nym rogu kompozycji. Całość namalowana jest w stylistyce fotorealistycznej, z podkreśleniem elementów światłocie­niowych i luministycznych. Obraz jest z jednej strony przed­stawieniem współczesnej rzeczywistości, z drugiej strony wizją podkreślającą pikturalne własności obrazu i odwołują­cą się do tradycji impresjonizmu francuskiego, a jeszcze bar­dziej do polskiego malarstwa okresu Młodej Polski. Pejzaż odwołuje się do pejzaży Władysława Podkowińskiego czy Jacka Malczewskiego, zaś porzucona w prawym dolnym rogu obrazu lalka nasuwa myśl o malarstwie Witolda Wojt­kiewicza. Ale najważniejsza w tym obrazie jest niezwykła, pełna napięcia, atmosfera ulotnej chwili, tak charaktery­styczna dla malarstwa Łukasza Korolkiewicza.

Przewodnik audio [kliknij, aby odtworzyć]

O Artyście
Drukuj