Elżbieta Król

Opis pracy

Jednym z najistotniejszych źródeł twórczości Czesława Miłosza jest kultura pogranicza, wywodząca się z przenikania i łączenia kultur, języków, tradycji i historii. Szukając symbolu najbardziej odzwierciedlającego ten stan, wybrałam postać Świętowita. Prasłowiański bóg niebios, wojny, płodności i urodzaju był najwyższą, metafizyczną istotą wspólną wszystkim Słowianom.  Przedstawiany w postaci posągu o czterech twarzach spoglądających na wszystkie strony świata pojawia się niemal na całym obszarze zamieszkałym przez ludy słowiańskie.

Tradycyjną figurę przekształciłam w zapis malarski na płótnie jednocześnie pokazującym Świętowita z każdej strony. Nadane wymiary (157/30 cm) nawiązują do Świętowita ze Zbrucza, znajdującego się w zbiorach krakowskiego muzeum archeologicznego. Kolory, które zastosowałam odnoszą się do starosłowiańskich obyczajów, którym towarzyszył ogień oraz polichromii odkrytej na słowiańskiej rzeźbie. Dominująca czerwień podkreśla rolę, jaką pełniła i nadal pełni czerwień w różnych kulturach, odzwierciedlając czynniki transcendentalne oraz symbolizujące życie i energię.

 

Svetovid
acrylic on canvas, 200 x 300 cm

Borderland culture derived from diffusion and merger of cultures, languages, traditions and history is one of the most important sources of Czeslaw Milosz work. Looking for a symbol that reflects it most vividly I chose Svetovid. This deity of heavens, war, fertility and abundance was the highest metaphysical being common to Slavs. Shown in the form of a statue with four faces looking into all corners of the world it can be found almost on the entire area inhabited by Slav peoples.

I transformed this traditional statue into a painting on canvas showing Svetovid from each side. Its size (157/30 cm) refers to Svetovid from Zbrucz which is now in Cracow Archaeological Museum collection. Colors refer to Slavic customs which were accompanied by fire and to polychrome discovered on the Slavic sculpture. Dominant red highlights the past and present role of this color in different cultures pointing to transcendental factors, symbolizing life and energy.

O Artystce
Drukuj