Społeczna odpowiedzialność jest elementem strategii PKO Banku Polskiego, a zrównoważony rozwój częścią jego DNA. Dlatego w codziennej pracy i planach strategicznych łączymy realizację celów biznesowych z działaniami, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby wszystkich grup naszych interesariuszy: klientów, pracowników, partnerów biznesowych, akcjonariuszy oraz lokalnych społeczności.

Zrównoważony rozwój ma dla nas wartość fundamentalną. Od lat angażujemy się w projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a wiele z nich inicjujemy. Stoimy bowiem na stanowisku, że jedynie godząc cele biznesowe z potrzebami interesariuszy, można – nie tylko w skali pojedynczej firmy, ale i całej gospodarki – sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Temu przekonaniu dajemy wyraz na co dzień, od wielu lat, jeszcze zanim CSR stał się jednym z paradygmatów biznesu.

Społeczną odpowiedzialność biznesu realizujemy w wielu obszarach jako zobowiązanie wobec pracowników, rynku, społeczeństwa i środowiska. Mając świadomość wpływu na otoczenie, traktujemy zaufanie społeczne jako kapitał i stale pracujemy nad jego wzmocnieniem. Od blisko 100 lat towarzyszymy Polakom w codziennym życiu, służąc im wsparciem przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych i finansowych. Przejawem naszego społecznego zaangażowania jest także uczestnictwo w istotnych dla Polski projektach inwestycyjnych i cywilizacyjnych. Bank szuka rozwiązań, które pomagają wykorzystywać ogromny potencjał naszego kraju i odpowiadają na stojące przed Polską wyzwania rozwojowe. Jesteśmy silnie zaangażowani w paneuropejski projekt Fundusz Marguerite wspierający inwestycje w nowoczesny transport i energetykę. Dzięki środkom z funduszu i naszemu współfinansowaniu powstały m.in. farmy wiatrowe w Tychowie i Kukini, a Poznań zyskał nowoczesną spalarnię śmieci.

Jesteśmy też jednym z największych pracodawców w Polsce, odpowiedzialnym za rozwój zawodowy ponad 29 tys. osób. Dokładamy starań, by środowisko pracy zapewniało satysfakcję i budowało naturalne zaangażowanie oraz poczucie współuczestnictwa w przynoszących sukcesy działaniach Banku. Realizujemy wiele inicjatyw sprzyjających przyjaznej atmosferze pracy, ułatwiających godzenie jej z życiem prywatnym i wspierających pracowników w trosce o zdrowie, dobre samopoczucie oraz rozwój pozazawodowych pasji.

Nasze podejście do kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu i wyznaczone priorytety są spójne z zasadami funkcjonowania PKO Banku Polskiego, jego misją, wartościami i strategią przyjętą na lata 2013–2015. Dążymy do tego, by nasz Bank był „Codziennie najlepszy” także w obszarze społecznego zaangażowania i kontynuujemy zrównoważony rozwój, budując trwałe relacje z interesariuszami.

Działania Fundacji PKO Banku Polskiego
Zobowiązanie wobec klientów
Zobowiązanie wobec społeczeństwa
Komunikacja z otoczeniem
Zobowiązanie wobec środowiska naturalnego
Drukuj