PKO Bank Polski w swoich działaniach jest odpowiedzialny społecznie i uwzględnia ich wpływ na akcjonariuszy, dostawców, pracowników i społeczeństwo. Zasady, którymi kieruje się PKO Bank Polski w niefinansowych obszarach działalności:

Ujawnienia ESG w raporcie rocznym 2019

  1. Środowisko: jest świadomy wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych, stopniowo eliminuje działania, które szkodzą środowisku naturalnemu, wspiera edukację ekologiczną.
  2. Społeczeństwo: kieruje się zasadą odpowiedzialności społecznej, uwzględnia wpływ swoich działań na społeczeństwo, klientów, dostawców, pracowników i akcjonariuszy.
  3. Ład korporacyjny: udoskonala ład korporacyjny, zapewnia przejrzystość zasad kierowania spółką.

PKO Bank Polski kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju i przywiązuje coraz większą wagę do sposobu wykorzystywania zasobów naturalnych. W odpowiedzi na zmiany klimatyczne rozpoczął prace analityczne nad oceną wpływu jaki jego działalność wywiera na środowisko. Bank wprowadził czynniki klimatyczne jako jedno z kryteriów branych pod uwagę w politykach sektorowych, w tym wobec branż wysokoemisyjnych. PKO dokonał również szacunku wielkości emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności operacyjnej banku oraz rozpoczął mapowanie portfela produktowego. Bank uruchomił projekt ESG, w ramach którego koordynowane będą prace nad wyzwaniami społecznymi, środowiskowymi i ładu korporacyjnego. Dotychczasowe działania znajdują odzwierciedlenie w ratingach ESG nadawanych bankowi, które utrzymują się na średnim poziomie: ocena banku w ratingu Sustainalytics wynosi 26,3 (średnie ryzyko), ocena w ratingu FTSE Russell 3,1, a w ratingu MSCI BBB.

Bank jest jednym z sygnatariuszy Karty Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce. W sierpniu 2020 r. Bank po raz pierwszy dokonał ujawnienia dotyczącego Zmian Klimatycznych w ramach projektu CDP Disclosure Insight Action. Ujawnienie zawiera informacje o zużyciu surowców, emisji gazów cieplarnianych oraz prezentuje podstawowe ryzyka i możliwości klimatyczne. Pierwsze ujawnienie nie podlega ocenie.

 

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj