Bank funkcjonuje zgodnie z wymogami MiFID:

 • działając uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie, zgodnie z zasadami najlepiej pojętego interesu Klienta,
 • dostarczając Klientom właściwych i kompletnych informacji Klientom - rzetelnych, jednoznacznych i niewprowadzających w błąd,
 • świadcząc Klientom usługi, dostosowane do ich wiedzy i doświadczenia jak i do ich indywidualnych potrzeb.

W kontekście wymogów MiFID, czynności wykonywane przez Bank w ramach świadczenia usługi w zakresie instrumentów finansowych można podzielić na trzy grupy:

 1. Czynności wykonywane przed zawarciem umowy o świadczenie usługi,
  • Bank dokonuje procesu kwalifikacji Klientów
  • Bank przeprowadza w stosunku do klientów ocenę adekwatności lub ocenę odpowiedniości
  • Bank dostarcza Klientom Informacje w zakresie instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych
  • Bank zawiera z klientem umowę w zakresie świadczonej usługi inwestycyjnej
 2. Czynności wykonywane w trakcie świadczenia usługi inwestycyjnej,
  • Bank realizuje zlecenia Klienta z zachowaniem zasad działania w najlepiej pojętym interesie Klienta
  • Bank zobowiązany jest przekazać Klientowi w uzgodniony z nim sposób potwierdzenie zawarcia transakcji oraz zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów
 3. Czynności wykonywane w czasie obowiązywania zawartej umowy o świadczenie usługi inwestycyjnej.
  • Zarządzanie konfliktem interesów
  • Ochrona aktywów (instrumentów finansowych) i środków pieniężnych Klienta
  • Rozpatrywanie skarg i wniosków Klientów

Celem Banku jest zapewnienie:

 • ochrony inwestycyjnej Klientów w zakresie transakcji dokonywanych na instrumentach finansowych poprzez wdrożenie właściwych procedur,
 • profesjonalnych standardów w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz wysokiej jakości świadczonych usług inwestycyjnych, wpływających na wzrost zadowolenia i zaufania Klientów,
 • zgodności działania z przepisami prawa w tym, z wymogami MiFID oraz wymogami Komisji Nadzoru Finansowego.

Szczegółowy katalog instrumentów finansowych, znajdujących się w ofercie Banku znajduje się w zakładce "Produkty"

W zależności od rodzaju danej usługi i/lub oferowanego instrumentu finansowego, Klienci, na rzecz których Bank świadczy usługi inwestycyjne mogą skorzystać z następujących kanałów dystrybucji:

 • komórki organizacyjne Centrali Banku,
 • oddziały Banku, Centra Korporacyjne,
 • punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP,
 • kanały bankowości elektronicznej: iPKO, Supermakler, Inteligo,
 • serwis telefoniczny.

Klienci Banku korzystający z elektronicznych kanałów dostępu do rachunku bankowego przy wykorzystaniu usługi iPKO oraz Klienci Konta Inteligo mogą składać dyspozycje w postaci elektronicznej w zakresie operacji dotyczących instrumentów finansowych dystrybuowanych również przez podmioty inne niż Bank.

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj