Bank funkcjonuje zgodnie z wymogami MiFID II:

 • działając uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie, zgodnie z zasadami najlepiej pojętego interesu Klienta,
 • dostarczając Klientom właściwych i kompletnych informacji - rzetelnych, jednoznacznych i niewprowadzających w błąd,
 • oferując Klientom produkty inwestycyjne i świadcząc usługi dostosowane do ich wiedzy i doświadczenia, jak również do ich indywidualnych potrzeb.

W kontekście wymogów MiFID II czynności wykonywane przez Bank w ramach świadczenia usług w zakresie instrumentów finansowych można podzielić na dwie grupy:

1. Czynności wykonywane przed zawarciem umowy o świadczenie usługi:

 • dokonanie klasyfikacji Klienta na potrzeby określenia poziomu przysługującej mu ochrony inwestycyjnej,
 • przeprowadzenie oceny odpowiedniości produktów i usług,
 • dostarczenie Klientowi Informacji w zakresie instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych,
 • zawarcie z Klientem właściwej umowy w zakresie świadczonej usługi inwestycyjnej,

2. Czynności wykonywane w trakcie świadczenia usługi inwestycyjnej:

 • weryfikacja czy Klient znajduje się w grupie docelowej określonego produktu każdorazowo przy transakcjach nabycia produktu,
 • realizacja zleceń z zachowaniem zasad działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
 • przekazywanie Klientowi potwierdzeń zawartych transakcji oraz zestawień, przechowywanych lub rejestrowanych aktywów,
 • zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów, związanymi z realizowanymi na rzecz Klienta transakcjami lub usługami,
 • rozpatrywanie reklamacji.
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj