Profesor w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Studia magisterskie ukończył w 1971 roku w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na kierunku ekonomika handlu zagranicznego. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1975 roku na Wydziale Handlu Zagranicznego ówczesnej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - SGH). Na tym samym wydziale w 1983 roku uzyskał habilitację. W 1992 roku prezydent RP przyznał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Od początku kariery zawodowej związany z SGH. Pracę w tej uczelni rozpoczął w 1974 roku jako asystent w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W kolejnych latach, wraz z uzyskiwanymi stopniami i tytułami naukowymi, awansował kolejno na adiunkta, docenta i profesora. W latach 1996-2002 Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH. W latach 2005-2012 Rektor SGH. W latach 2012-2015 ponownie Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH.  

W swojej karierze zawodowej współpracował również z innymi ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi, m.in. Polską Akademią Nauk, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Instytutem Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (pełnił stanowisko Wicedyrektora Instytutu w latach 1992-1993), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, Akademią Dyplomatyczną w Warszawie oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Od 2001 roku jest członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W latach 2012-2019 członek prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych (2011-2013 i 2017-2020). W swojej karierze naukowo-badawczej wielokrotnie wykładał na uczelniach zachodnich i odbywał na nich staże. Był m.in. stypendystą Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology, a w 1996 roku jako ekspert Banku Światowego brał udział w misjach banku w Turcji i Rumunii.

Główne obszary jego zainteresowań naukowych wiążą się z tematyką międzynarodową. Obejmują m.in. ekonomię międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem polityki handlowej i finansów międzynarodowych oraz politykę ochrony środowiska.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej