Zasady gwarantowania depozytów
Wysokość gwarancji
Gwarancjom BFG podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
Gwarancjom BFG nie podlegają depozyty:
Waluta wypłaty środków gwarantowanych
Zasady wypłaty środków gwarantowanych przez BFG
Odzyskanie zdeponowanych środków, nieobjętych gwarancjami BFG
Drukuj