Gwarantowanie depozytów
Ochrona gwarancyjna BFG nie obejmuje:
Gwarancjom BFG podlegają depozyty złotowe i walutowe
Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:
Wysokość gwarancji
Waluta wypłaty środków gwarantowanych
Zasady wypłaty środków gwarantowanych przez BFG
Odzyskanie zdeponowanych środków, nieobjętych gwarancjami BFG
Dodatkowe informacje
Drukuj