Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz (tel. 833426891) zawiadamia na podstawie art. 952, 953, 954 kpc, że w dniu 2018-12-28 o godzinie 09;30 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VIII odbędzie się: druga licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa - numery ewidencyjne działek: 294, 295/1 o łącznej powierzchni 0,9000 ha (zabudowane budynkiem gospodarczym i budynkiem mieszkalnym) położonej w miejscowości Kobylany (gm. Terespol) mającej założoną księgę wieczystą. 

Nieruchomość   oszacowana   jest   na   kwotę: 1112 432,00 zł.   Cena   wywoławcza   w   powyższej   licytacji wynosi: 741 621,33  zł. Wadium wynosi: 111 243,20 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto bankowe komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy licytacji będą zachowane warunki licytacyjne o ile dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Numer oferty: L/32/N/11/18
Region: lubelskie