Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

DEPARTAMENT ZAKUPÓW / PURCHASE DEPARTMENT

Warszawa/ Warsaw

ul. Puławska 15

OGŁASZA/ANNOUNCES

Nr. Ref.: DZA010992/ Ref. no. DZA010992

Postępowanie w trybie przetargu na dostawę systemu zakupowego PKO Banku Polskiego S.A. / Proceedings in the form of a tender for the supply of the purchasing system of PKO Bank Polski S.A.

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym powinni przesłać dokumenty składające się na  ofertę drogą elektroniczną, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, na adresy e-mail wskazane w tym Załączniku. / Tenderers interested in participating in the tender procedure should send the bids documents electronically, in accordance with the requirements set out in Appendix no. 2 to this announcement, to the e-mail addresses indicated in this Appendix.

Oferenci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w kolejnej fazie przetargu, będą składać swoje oferty za pośrednictwem platformy zakupowej PKO Zakupy./Tenderers who will be qualified to participate in the next phase of the tender will submit their bids via the PKO Zakupy platform.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 26 października 2021 roku, o godzinie 14:00. Po tym terminie oferty nie będą przyjmowane. / The deadline for submitting bids expires on 26th October 2021, at 2:00 p.m. After this date, the bids will not be accepted.

Zastrzegamy, iż bank ma prawo do swobodnej oceny, przyjęcia, wyboru lub odrzucenia ofert, zmiany lub odwołania zapytania ofertowego oraz warunków zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyn oraz do zmian w sposobie przeprowadzania postępowania przetargowego (w szczególności do przeprowadzenia postępowania wieloetapowego lub w formie aukcji elektronicznej). / We reserve the bank's right to freely evaluate, accept, select or reject bids, change or cancel a request for quotation and terms of the contract at any time without giving reasons and to change the manner of conducting the tender procedure (in particular, to conduct a multi-stage procedure or in the form of an on-line auction).

Informujemy również, iż jedynym potwierdzeniem przyjęcia oferty jest podpisanie umowy ze strony banku, a wcześniejsze informacje nie mogą być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy. / We would also like to inform you that the only confirmation of the acceptance of the bid is the signing of the contract by the bank, and the previous information cannot be treated as a promise to conclude a contract.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych. / The procedure is conducted in accordance with the bank's internal regulations - the Public Procurement Law does not apply.